เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN9009 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
616080
MR.JIAPING LIU
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
2  
616084
น.ส.อารดี เก้าเอี้ยน
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
3  
616094
น.ส.อาทิตยา ผิวดำ
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
4  
626031
MR.XIAO DONG
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
5  
626042
MR.ZHAO DONG
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
6  
626068
MR.LIU ZHIYI
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
7  
626074
MS.YUJING LIANG
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
8  
626091
นายพงศธร กิตตโชติวรกุล
บัณฑิตวิทยาลัย / ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)