เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630010
น.ส.ดวงใจ ประยงค์รักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
630022
น.ส.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
630041
น.ส.อริสา ชมมาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
630116
น.ส.หทัยชนก รอดคร้าม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
630192
น.ส.สุภาภรณ์ ขวัญอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
630215
น.ส.คลอเดีย เสือสมิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
630226
น.ส.ณภัทร วัฒนะศิริสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
630269
น.ส.เฟื่องฟ้า เจริญรัตน์ประทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
630274
น.ส.เรณุกา บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
630278
นายธนวัฒน์ พิมศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
630280
น.ส.อาภัสรา งามละไม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
630282
น.ส.ชลธิชา เผือกมะหิงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
630297
น.ส.นภัสสิกานต์ สมส่วย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
630352
น.ส.วิกานดา พิมพ์ดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
630369
น.ส.บัณษา จันทร์ประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
630375
นายวุฒินันท์ จันทร์ศาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
630389
นายอัครพงษ์ กิตติไชยสาส์น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
630390
น.ส.สุภัทรตา เกตุขวง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
630404
น.ส.อพินญา จิตจักร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
630410
นายสรายุทธ พากเพียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
630435
นายพีรพัฒน์ เมืองบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
630439
นายกรณ์ศุภชีพ สุวรรณวิจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
630443
น.ส.กมลพรรณ หาสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
630445
น.ส.ณัชชา รุ่งรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
630450
น.ส.ปารวีร์ คัมภิรานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
630472
นายพงศธร เทียบแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
27  
630477
นายดนัย ชีวะปัญญาโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
630482
น.ส.สิริวิมล สุทธิเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
630486
น.ส.ชฎาธาร โพธิ์วัลย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
630488
น.ส.หฤทัย สาโท
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
31  
630493
น.ส.แจ่มจันทร์ ใจยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32  
630497
นายธนชัย สุขสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
630526
นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
630612
นายกฤตเมธ เพียวอยู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
630624
นายณัฐวุฒิ นางาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
630634
นายกัณตนัย ปิยะธรรมโสภณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
630683
นายภูวดล แก้วงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
630725
นายวิกรม ควรพูนผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
630791
น.ส.พิมพ์พิศา แปงการิยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
40  
630801
นายธนากร สุกกลิ่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41  
630883
น.ส.สุนิตา คล้ายสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
630903
นายวริทธิชัย ไชยหาญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
43  
630919
น.ส.พรรณภัทร กำแพง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
44  
631333
น.ส.เจนนิสา สุ่นปุย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
45  
631338
นายดนุยศ สุริวงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46  
631342
นายกันติพจน์ สินภัคนนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47  
631379
น.ส.จิตตานันท์ สิงสาวแห
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
48  
631469
นายอัมรินทร์ เพชรน้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน