เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630024
น.ส.ชนิตา มีชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
630179
นายศุภกร ประดับเพ็ชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
630187
นายศิวกร เชื้อภิญโญวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
630425
น.ส.ชนิสร หร่อยดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
630449
นายอรัญ มาร์เดอโรเชี่ยน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
6  
630476
นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเจริญยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  
630518
นายจิรานนท์ เข็มกลัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
8  
630535
นายคณากร แถวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
9  
630605
นายธนชัย ศรีบุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
10  
630623
น.ส.กานต์ทิตา จำปาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
11  
630629
น.ส.ชุติกาญจน์ แสงประดับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
12  
630704
นายธรณ์ธันย์ กรแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
13  
630760
นายวิศรุต วิริยะเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
14  
630979
น.ส.ทิพานัน ข่มอาวุธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
631082
นายศาสตรา จันโทกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
631088
นายรุจิภัทร คำนวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
631103
นายพงศ์พล นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
631104
น.ส.ศศิวิมน ทะแยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
631135
นายสวราชย์ บัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
631138
นายทัชชกร บุษยาภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
631146
น.ส.ภัณฑิรา เพชรสังหาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
631155
นายปวรปรัชญ์ จันทร์ปลูก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
23  
631167
น.ส.ชนิดา โพธิ์ทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
631173
น.ส.วรินทร คุ้มครอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
631182
นายชนายุทธ คำภิมาบุตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
631199
นายคชรัตน์ อุตรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
631205
นายปิติกร แสนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
631206
นายณัฐพล งามขำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
631225
น.ส.ธิดารัตน์ ม่วงไหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
631243
น.ส.ชลธิชา อนุมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
631244
นายกิจกวิณ หาญสุรนันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
32  
631249
นายณพวัฒน์ ภูติเกียรติขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
33  
631257
น.ส.อัมภฤณ สุวรรณ์วิศว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
631258
น.ส.สุภาพร ยอดสกุลณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
631259
น.ส.สุพรรษา แจ้งเปล่า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
631262
นายภวินท์ มีคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
37  
631264
น.ส.นริณี มีทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
631265
นายธันวา ผลทับทิม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
39  
631281
น.ส.กันต์กนิษฐ์ จ้อยสำเภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
631282
น.ส.สุภาพร สมรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41  
631288
นายศิวกร อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
631320
น.ส.วิภาวดี นานวนคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน