เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 08
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630087
นายเกียรติศักดิ์ ผดุงศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
630211
นายจิตรกร บรรดาศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
630237
น.ส.เสาวนีย์ พันธุ์วิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
630250
น.ส.ศุภิสรา ชาติศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
630251
น.ส.ชนาภรณ์ สายมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
630446
นายวิศรุต อมรภักดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
7  
630447
นายสหภาพ แสงเงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
630448
นายวิศณุกริช เสือคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
630452
น.ส.เมทินี สายนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
630455
นายอภินัทธ์ จิรพัฒน์สินดีเลิศ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
630466
น.ส.กนกวรรณ มีคุณเปี่ยม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
12  
630469
น.ส.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
630479
น.ส.สุภาภรณ์ สานู
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
630523
น.ส.รุจิรัตน์ ศรีสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
630575
นายวีรยุทธ์ นาเมืองรักษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
630633
น.ส.กฤติยาณี โปร่งกลาง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
17  
630645
น.ส.ณิชากร จันทร์เขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
630677
น.ส.พินทุสร มุกดา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
19  
630693
น.ส.รุจิณัทญ์ ฉิมกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
630722
นายตะวัน จิโรภาส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
21  
630732
น.ส.นวพรรณ พ่วงแพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
630783
น.ส.ฐาปนี หวังดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
23  
630800
นายณธรรม์ เชาวะวนิชย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
630833
นายสุทธิศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
25  
630868
น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพทยานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
630881
น.ส.พรชนก ตั้งมโนสุจริต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
630889
น.ส.เจนจิรา ถูกจิตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
28  
630900
นายจิรายุทธ เลิศวิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
630913
น.ส.ธันย์ชนก ท้ายเมือง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
30  
630934
นายเมธัส อุ่นจิตต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
630989
น.ส.ศิรินธร ต้นงอ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
32  
631051
นายภัทรวรรธน์ วนิดา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
631065
นายจีรพันธ์ รุณจำรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
631105
น.ส.บุตรสดี ปลื้มศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
631112
น.ส.มานิชยา หวานฉ่ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
631120
น.ส.พิมพกานต์ โฉมศิริ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
37  
631123
นายพีรพล ธรรมศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
631127
น.ส.ปุญญิศา เตียวต่อสกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
631179
นายณัฐชัย วิระมิตรชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
631181
นายอิสรพงศ์ ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
631189
น.ส.บัวชมพู เข่งเฮง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
631210
น.ส.ธรรมพร ทองพุ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
631219
น.ส.ชลลดา บำเพ็ญเชาว์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
631227
นายปัณณวิชญ์ ธนันต์ชันนพเก้า
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
45  
631232
นายปกป้อง พิทยาพงศ์พร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
631254
นายปฏิภัทร ขำเนตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
47  
631268
นายอนุวัตร วงศ์มณี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
48  
631286
นายนพกร เซ็นธุลี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
49  
631300
นายปฎิภาณ จันทรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
631304
นายณรายุ ผลสุขขา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
51  
631309
น.ส.มนัญญา วันไท
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
52  
631315
นายฐณวรัตน์ รักธนชานันท์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์