เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 10
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630011
น.ส.กนกวรรณ เชยอักษร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
630017
น.ส.ศศิกาญจน์ โนนสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
3  
630064
น.ส.สุภาพรรณ มีจุ้ย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
4  
630089
น.ส.เพชรลดา มีฉลาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
5  
630092
น.ส.ชนิกานต์ พรห์ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
6  
630183
น.ส.สุชานันท์ จันทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
630229
น.ส.พิมพ์นิภา พลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
630230
น.ส.อินทร์ทุอร ทรงศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
630238
น.ส.ชมพูนุท อำนวยทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
10  
630294
น.ส.เขมจิรา จำลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
630370
น.ส.รัตนภรณ์ ศรีนาคเรือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
12  
630382
น.ส.พัฐสุดา เชิดชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
13  
630405
น.ส.นภัสวรรณ สุ่นจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
14  
630411
น.ส.สุทธาดา หลักหาญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
15  
630415
นายศักดิธัช เถาว์ชาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
16  
630430
น.ส.ชัญญานุช เยาวกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
630431
นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
18  
630459
น.ส.ศรุตา สุวรรณศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
19  
630487
น.ส.กัญญาณัฐ คงเกาะทวด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
20  
630505
น.ส.กวิสรา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
630590
นายชนาธิป ตึ้งสมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
630607
นายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
23  
630615
น.ส.สาวิตรี สีมาตย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
24  
630626
น.ส.กฤตยพร จันทร์ปัญญา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
25  
630628
น.ส.ภักตร์สินี พุ่มเจริญชินโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
26  
630636
น.ส.ชุติมา โพธิ์ไชยแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
27  
630644
น.ส.ทิพวรรณ เดชจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
28  
630687
น.ส.น้ำฝน สายสุด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
29  
630711
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
30  
630736
น.ส.วราภรณ์ บุญคติการ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
31  
630766
น.ส.ณมล ศรีพธูราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
32  
630805
น.ส.ปิยะประภา ใจทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
33  
630925
น.ส.ชนรดี ลิ้มเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
34  
630942
น.ส.สุดารัตน์ ตาดต่าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
35  
630975
น.ส.กันยากานต์ บุญประคองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
630993
น.ส.ญาดา หมวดศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
37  
631031
น.ส.จิดาภา เกตุพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
38  
631049
น.ส.อรนุช เนื้อนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
39  
631056
น.ส.อริสรา สิริมงคลเลิศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
40  
631078
น.ส.จิราวรรณ บัวชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
41  
631083
น.ส.ปิยะธิดา พลเงิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
42  
631098
น.ส.สลิลทิพย์ ใสสะอาด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
43  
631119
น.ส.ณัฐณิชา โพธิบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
44  
631130
น.ส.ณัฐณิชา นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
45  
631132
น.ส.พรธีรา ขจร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
46  
631134
น.ส.สิริกานต์ กระสายเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
47  
631141
น.ส.ชมพู่ ทิมินกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
48  
631149
น.ส.สกุลตา แจ่มจันทร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
49  
631160
น.ส.วราภรณ์ ชุมทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
50  
631188
น.ส.วราลี สอดศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
51  
631191
น.ส.ภาณินี แก่นคำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
52  
631229
นายภัคพล จันธิมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
53  
631246
น.ส.ณิชมน สุขศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
54  
631287
น.ส.สิริรัตน์ เถียรทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
55  
631313
นายชัชพล ใหญ่กระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
56  
631327
น.ส.ณัฐพร ลมฉิมพลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
57  
631335
น.ส.กิรติกา สมวันดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
58  
631355
น.ส.กรวรรณ ยาทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
59  
631365
น.ส.ดวงพรรณ ดวงศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
60  
631465
น.ส.ณัฐธิดา แสงฮาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่