เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 14
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630005
น.ส.จิรารัตน์ ธนะจินดา
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
2  
630067
นายธนกฤต มณีฉาย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
3  
630074
น.ส.จิณณพัต อยู่ดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
4  
630082
น.ส.ไอรีน พัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
5  
630096
น.ส.ศิริรัตน์ ชาญสมร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
6  
630209
น.ส.ภัทรวดี วงษ์วัช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
7  
630224
น.ส.ภัคณรินทร์ โฆษิตศิริธนาสิน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
8  
630244
น.ส.ภัณฑิรา ธรรพสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
630248
น.ส.สราลี น้อยแรม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
630298
น.ส.พุธิตา กลิ่นกาหลง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
630420
น.ส.รุ้งตะวัน ดับประดิษฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
12  
630428
น.ส.มณีวรรณ เที่ยงศรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
13  
630454
น.ส.บุษบา วัดอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
14  
630507
น.ส.มณฑณัช ตันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
630522
น.ส.ณัฐวดี มะแป้น
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
16  
630560
น.ส.ธัญญาภรณ์ เล็กบัว
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
17  
630599
นายภูดิษ อิ่มโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
18  
630663
น.ส.สุธิดา ซึมกระโทก
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
19  
630842
นายพงศธร อาวรณ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
20  
630871
นายลิปปกร พิมพ์ใจเย็น
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
21  
630927
น.ส.ศรสวรรค์ เกิดเที่ยง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
22  
630953
น.ส.นิวาริน ชัยพรสมุทร
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
23  
630967
น.ส.พนิดา ภูกัน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
24  
630968
น.ส.ศตภรณ์ จันเขียว
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
25  
631131
น.ส.กชนันท์ บัวบาน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
26  
631194
น.ส.ภิญญารัตน์ พันธ์จันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
27  
631235
น.ส.สุนิสา ดิสกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
28  
631240
นายนันทพล จองโรจนกิจ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
29  
631310
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
30  
631311
น.ส.ปารมี ดอกไม้
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
31  
631324
น.ส.นภสร ศรีสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
32  
631337
น.ส.กานต์จิรา วงค์ชัย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
33  
631358
น.ส.ญาณิศา พรมเจียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
34  
631359
น.ส.นภาพร สินธุ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
35  
631373
นายลัทธพล ภวังคานนท์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว