เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 15
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630019
น.ส.ศศิกานต์ พลพาลสังข์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2  
630020
นายอินทร บุญมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
630184
น.ส.ศออนงค์ บุดดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4  
630259
น.ส.วราพร ปิ่นวิเศษ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5  
630263
น.ส.กัลยรัตน์ ศักดิ์ไพศาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
6  
630289
น.ส.นภัสสร สุวรรณเทวะคุปต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
7  
630293
นายพงศธร บุญจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
8  
630308
น.ส.ปัญจรัตน์ เมืองทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9  
630347
น.ส.วิชานาถ โสภากุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10  
630348
น.ส.สุดารัตน์ ผินพิมาย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11  
630359
น.ส.ชลธิชา พงษ์สระพัง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12  
630381
น.ส.อามานี นิ่มเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
13  
630460
น.ส.สุพิชฌาย์ โพธิอุโมงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
14  
630473
น.ส.มานิชยา พิทักษ์วงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
15  
630485
นายกฤษณ์ สาระพางค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16  
630495
นายพรประทาน คงซู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17  
630508
น.ส.ธนัชพร ลักษณะทิพย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18  
630520
น.ส.วรวลัญซ์ ลี้ชินภัทร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
19  
630532
น.ส.ภัทรมน เปี่ยมพงษ์สานต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20  
630569
น.ส.เมทินี วงศ์ศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21  
630582
น.ส.ฐิติวรดา จันทุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22  
630627
น.ส.นิภาพร ประจบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
23  
630667
นายปธานิน ชาวนาหว่าน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24  
630668
น.ส.ศิรินท์ อาจวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
25  
630709
น.ส.เมธาวี สุขยานุดิษฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
26  
630764
น.ส.ช่อผกา สันต๊ะวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
27  
630778
นายวันฉัตร โต๊ะสำรับ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28  
630782
นายปัณวัชร์ วรรณศรีเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
29  
630811
น.ส.สุจิตรา คำนึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
30  
630815
น.ส.กรวลัย ปานมี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31  
630828
น.ส.กรรณิการ์ ท้วมเสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32  
630829
น.ส.วันวิสา โห้ประไพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33  
630867
น.ส.ธิดาทิพย์ วิจิตรธารา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
34  
630961
น.ส.อรยา นันทา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
35  
630977
น.ส.ปรียาภา เจริญรัมย์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
36  
631024
น.ส.กัญญาภัทร แก้วเจิม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37  
631074
นายชญานนท์ แซ่อึ่ง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
38  
631081
นายภานุวัฒน์ อินคำน้อย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
39  
631102
น.ส.สุพรรณษา กองสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
40  
631140
น.ส.ชมพู ทิมินกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
41  
631245
น.ส.จันทร์ทิพย์ เปาะทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42  
631256
น.ส.รัชชานนท์ ชลหัตถ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
43  
631312
น.ส.ธนัญญา ธรรมสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย