เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF001 กลุ่ม 17
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620158
น.ส.นริศรา เฝ้าทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620159
นายกฤษณ์ กุลศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620499
น.ส.ศิริพร มากแพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
630012
น.ส.อามานายา มันตะวัตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
630062
น.ส.สุภัชญา ชมชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
630091
น.ส.ณภัสสร ศรีด้วง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
630196
น.ส.กนกพร ปินตาสืบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
630212
นายรัฐกฤษณ์ จงจิตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
630214
น.ส.บัณฑิตา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
630219
นายกิตติพันธ์ บาลเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
630232
น.ส.จุฑาทิพ บุญดำรงศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
630239
น.ส.รัตติกาล แซ่ลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
630241
น.ส.พัชรินทร์ เอมประโคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
630276
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่ทองคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
630279
น.ส.วิมลจิรา โขงโกบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
630303
น.ส.จุฬาทิพย์ ยาวโธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
630351
น.ส.กัญญารัตน์ ชมความสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
630377
น.ส.วิราพรรณ สายน้ำเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
630395
น.ส.นุศราภรณ์ นาคเจือทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
20  
630462
น.ส.พิชชาอร กัยนคร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
21  
630467
น.ส.วนาลี มั่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
22  
630472
นายพงศธร เทียบแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
23  
630483
นายธนากรณ์ ดีมาก
บริหารธุรกิจ / การตลาด (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
24  
630488
น.ส.หฤทัย สาโท
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
25  
630521
น.ส.ปาณิสรา สุขวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
26  
630527
น.ส.อิสริยาพร พามาสู่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
27  
630531
น.ส.กัญญารัตน์ จ๋ายเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
28  
630596
นายธนากร เรืองศักดิ์อนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
630620
น.ส.มญชุ์พิชา ปานเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
30  
630643
น.ส.พิราภรณ์ ตระกูลธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
31  
630649
น.ส.กนกบงกช สยามไชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
32  
630671
น.ส.ภัทรดา จุ้ยนิยม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
33  
630676
น.ส.สิริปรียา ธรรมเที่ยงสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
34  
630702
น.ส.นิรมล รุ่งแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
35  
630718
น.ส.นรินทิพย์ นุชสา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
36  
630731
นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
37  
630748
น.ส.ปิยณัฐ เม่งห้อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
630785
นายชัยชนก กลิ่นเกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
39  
630791
น.ส.พัชรปรัชญา แปงการิยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
40  
630809
น.ส.มณฑิรา สุนทรยาตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
630822
น.ส.บุญภา จันทรโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
42  
630862
น.ส.ธัญธีรา ละงู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
630884
น.ส.ชณิตา นิรงค์บุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
44  
630899
น.ส.วณิศรา มีบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
630969
น.ส.ธัญรัตน์ โคตรสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
46  
630984
น.ส.อัญชิสา ถาวรชัยยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
47  
630991
น.ส.พิมพ์วิภา สุขแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
48  
631073
นายดนุกานต์ ยี่อินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
49  
631096
น.ส.อภิญญา ว่องไว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
50  
631166
น.ส.พัชนิดา อันชัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
51  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
631231
นายกฤชนัท ศุภกิจพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
53  
631252
นายแสงธรรม พันตาเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
54  
631292
น.ส.วนัสนันท์ แสนถือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
631316
น.ส.อัญชิษฐา กรณีกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ