เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
620285
น.ส.ปาริฉัตร สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
620387
น.ส.กัญญ์วรา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
620704
น.ส.นวลกนก นวลแจ่ม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
620816
น.ส.ณิชกานต์ โพธิ์สง่า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
22  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
620876
น.ส.ชัญญานุช อภิชัยกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
25  
620893
น.ส.เมธิตา อามีน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
26  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
620920
น.ส.รุ่งอรุณ ผินสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
28  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
620950
นายภาสกร พวงขจร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
30  
620952
น.ส.ศุภมาศ เลิศไกร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
31  
620957
น.ส.ชญานิศ กิจเรืองโรจน์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
32  
621002
นายศิรเสกข์ เพี้ยนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
33  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
34  
621030
น.ส.ยุพิน โซเซ็ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
35  
621095
น.ส.อติกานต์ สมนึก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
36  
621108
น.ส.อรนลิน จันทร์กระจ่าง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
37  
621136
นายภูวนัย แก่นโพธิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
38  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
39  
621274
น.ส.กมลชนก กางการ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
40  
621313
น.ส.ณัฐรดา ขำเกื้อ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
41  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
42  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
43  
621477
น.ส.น้ำทิพย์ มีไทย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
44  
621516
นายพลณภัทร นิลดี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
45  
621853
น.ส.ธนัชชา บุญอ้วน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
46  
621864
นายวงศกร จงสมจิตต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
47  
621865
นายสรรเพชญ ศิรินคร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ