เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620251
น.ส.สิริลักษณ์ ศรีสมบูรณ์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
620648
น.ส.ชาลินี บุญแช่มชู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
620662
น.ส.สุพรรณี วิรองศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
620666
น.ส.กริชศิญา บัวสระ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
620676
นายสุวัจน์ รอสูงเนิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
620681
น.ส.ภูชิษา แสงจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
620683
น.ส.เบญญาภา อินทรวิเชียร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
620711
น.ส.โยษิดา พลังสันติกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
620714
น.ส.พัชรีภรณ์ สิงห์หามแห
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
620718
น.ส.จันทร์จิรา วัชรพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
620719
น.ส.พิชญาภา ใจแกล้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
620720
น.ส.จณิตา พุทธิวัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
620722
น.ส.จุฑาภรณ์ ทองทิพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
620723
น.ส.ภัทราวดี ทับทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
620725
น.ส.ธนพร ฉ่ำพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
620728
น.ส.วรวิมล อันติมานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
620729
นายศุภกิตติ์ พานิชวัฒนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
620731
น.ส.นาฮูดา เจ๊ะดู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
620733
น.ส.สุพัชรา สกลอารีย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
620736
น.ส.ภาสินีญา วิเวก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
620746
น.ส.สุดารัตน์ พุ่มทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
620749
น.ส.อัฟนาน ดอเลาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
620750
น.ส.กฤดาญชลี โพธาวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
620751
น.ส.ธณาพร ทีทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
620753
น.ส.ณัฐกานต์ โนมขุนทด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
620755
น.ส.ชุติกาญจน์ รักขพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
620757
น.ส.สุทธิลักษณ์ จันทร์เทศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
620761
น.ส.ธนกาญจน์ เกษนาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
620763
น.ส.ชฎาพร ทองน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
620770
น.ส.อารดี คล้อยตามวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
620784
น.ส.ปาลีรัตน์ รังรักษ์รัตนากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
620786
นายอัลซวาร มะยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
620789
น.ส.อรัญญา ศรีพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
620797
น.ส.วาสิตา ตาลตา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
620805
น.ส.อังคณา สิงห์สุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
620813
น.ส.กัลย์ฐิตา เอกวราธำรงฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
620823
น.ส.ปวีณุช นราศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
620827
น.ส.อารียา เปียปาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
620828
น.ส.ปณาวลี เก็งวินิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
620852
น.ส.ญาณิศา คงสีนวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
620854
นายจตุภูมิ พรมตา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
620873
น.ส.นูรเสาวนี กอเนาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
620889
นายสุเมธี เธียรธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
620890
น.ส.เกศจรัส นวลยนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
620894
น.ส.สุกานดา มังวอ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
620895
น.ส.เบญญทิพย์ มีชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
620896
นายวรากร จรรยาไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
620900
น.ส.มณฑิตา รื่นกลิ่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
620901
น.ส.ชลลดา อินอ่อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
620903
น.ส.ณัฐกุล จันทร์เสงี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
620907
น.ส.ทิพภาพร พ่อครวงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
620916
น.ส.ธันชนก มาลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
620918
น.ส.ณัฐธิดา คุรุเสถียรกิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
620921
น.ส.วิจิตรา คำแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
620925
นายศตวรรษ สุวรรณสอน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
620926
น.ส.อรวรรณ วัฒนสันติพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
620928
น.ส.พจณิชา ยิ้มหนองโพธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
620932
น.ส.ธนพร มหาจินดามนตรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
620938
นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
620942
น.ส.เนตรนภา ต๊ะผัด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
620943
น.ส.วราภรณ์ ฝ้ายเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
620994
น.ส.พิชสินีย์ อินทพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
621871
น.ส.อรนิช เหลาเพิ่ม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม