เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620999
นายคามิน คีรีกรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
621015
น.ส.สโรชา ทรศัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
621016
น.ส.รุจิรัมพร พิมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
621019
น.ส.ณัฐสุดา ทองตุ้ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
621020
น.ส.อมรรัตน์ มองศิริกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
621024
น.ส.ฟูซียะห์ แมเร๊าะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
621032
น.ส.สุรภา สุนันท์กิ่งเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
621044
น.ส.กวินธิดา โสดาจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
621051
น.ส.ศุภนิดา กลัดสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
621054
น.ส.จริยดาพร โพธิ์พรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
621055
น.ส.ศุภิกา ภักดีบุรีกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
621056
น.ส.ชลดา วันนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
621057
น.ส.กฤษฎา เดชแฟง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
621058
น.ส.ศศิธร จันทร์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
621059
น.ส.ภัทราวดี ศรีโคตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
621067
น.ส.ฉัตรนภา สิมารับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
621068
นายศุภฤกษ์ ลาภขวัญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
621073
นายศัตธัช ลภัทธานันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
621076
น.ส.เพชรินทร์ อินทรคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
621079
น.ส.ชุติมา สิงหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
621081
น.ส.อินทิรา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
621086
น.ส.ณัฐญา แซ่ตั๊น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
621091
น.ส.เกษราภรณ์ พานุวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
621110
นายนิวัจชนัน นิตย์ด่านกลางกุน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
621113
น.ส.วันวิสา ครุฑสุวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
621118
น.ส.กุลวานีย์ ขันธมะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
621119
น.ส.นพรัตน์ ศรีโพนทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
621128
นายกิตติคุณ มัยวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
621129
นายกิตติศักดิ์ ธงขาว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
621134
นายชาติชัย ใจเอื้อ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
621144
นายปวริศร์ ดอนปรีชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
621146
น.ส.กนกนารถ สนกนกพรชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
621149
น.ส.เบญจวรรณ บึงบาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
621155
น.ส.เมวดี ทาขุลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
621156
น.ส.นูรฟา วาจิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
621167
นายพิชญะกานต์ บุญพิมพ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
621170
น.ส.มาริสา พุทธตาเต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
621172
น.ส.พรสวรรค์ โสกัณทัต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
621175
น.ส.พิมมาดา พวงกระสันต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
621180
น.ส.ภทรพรรณ แก้วอาสา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
621184
น.ส.ณัฐวิภา จารุมโนกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
621204
น.ส.สุดารัตน์ สุวรรณบุตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
621206
น.ส.พัณณิตา สังข์ศิลป์ชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
621207
น.ส.ณัฐฐิญา พรหมรุ่งสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
621218
น.ส.ธีรนุช สงวนศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
621236
น.ส.แคทลียา แจทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
621237
น.ส.พัทธนันท์ รัตนเดชพงศ์สิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
621241
น.ส.ศตกมล สุขสำราญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
621251
นายพุทธทรง ไชยวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
621271
น.ส.ลัลลลิลล์ เมฆขุนทด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
621284
น.ส.อรสา ปานทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
621290
น.ส.ทิพปภา มั่งมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
621302
น.ส.ขวัญชนก ตะกรุดเดิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
621307
น.ส.อภิชญา รัตนวรรณนุกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
621349
น.ส.ญาดา จุลศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
621350
น.ส.อิ่มอนงค์ สังขะวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
621405
น.ส.กรวีร์ ศรีจงใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
621406
นายบาสเตียน ฟุ้งสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
621510
น.ส.บัณฑิตา สิทธิประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์