เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620039
น.ส.ปทิตตา สงวนสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
2  
620043
นายศุภวิชญ์ ควรดำรงธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3  
620059
นายภูรี ไชยสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
4  
620108
นายภูวดล เทพปรียากุลกาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5  
620176
น.ส.สุนารี บำรุงจิตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
6  
620398
น.ส.กุลสตรี ดาทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
7  
620518
น.ส.ธันยาภรณ์ กุลมณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
620688
น.ส.จิตรานุช พันธ์โภชน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
620699
น.ส.ชมพูนุช จินาเหงียบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10  
620738
น.ส.ธิดารักษ์ เคนดง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
620819
น.ส.ปาณิสรา ภู่ทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12  
620826
น.ส.เปรมมิการ์ พงศ์เตรียง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13  
620834
น.ส.วิศิตตา ฮุยตระกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14  
620910
นายกฤษณพงษ์ หลุ่งเป้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15  
620948
น.ส.จุฑามาศ นันทวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
620990
น.ส.ณัฐนันท์ กองพล
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
17  
621004
น.ส.ปรียานุช ทองพวง
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
18  
621014
น.ส.ศิรินันท์ เทพสุติน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19  
621101
น.ส.กิ่งกาญจน์ ทิพย์คูนอก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
20  
621109
น.ส.คชาภรณ์ อิ่นอ้าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21  
621151
น.ส.สรัญญา น้อยตำแย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22  
621188
น.ส.กฤติยาภรณ์ เมฆมาก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
23  
621193
น.ส.กานต์ธีรา สิงหรา
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
24  
621208
น.ส.สุจิตรา จันทนะสุต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
25  
621210
น.ส.กัญญาณัฐ มุลศรีสุก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
621220
น.ส.นฤมล สุขจิตต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
27  
621301
น.ส.นิรมล ชะมาเพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
28  
621362
น.ส.ซูไรยา มะเกะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
29  
621441
นายปิยวัฒน์ ปะสิ่งชอบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30  
621452
น.ส.สุกัญญา แย้มสุวรรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
31  
621487
นายอภิสิทธิ์ อาศัยราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)