เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 08
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620072
น.ส.ณัฐวศา อินทรโอภาส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620073
น.ส.จิรัตติกาล บุญดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620099
น.ส.วรดา บุญเกิดรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620100
น.ส.ดลภร พ่วงประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620101
น.ส.ปวีณา การะพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620115
นายรัชชานนท์ อุทานิตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620116
น.ส.หทัยรัตน์ วิวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620133
น.ส.ไอรดา นิลเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620134
น.ส.วรรณฤดี ศิริวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620158
น.ส.นริศรา เฝ้าทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620159
นายกฤษณ์ กุลศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620160
น.ส.บัณฑิตา จั่นสำอางค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620161
น.ส.ทิพวรรณ พรหมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620197
น.ส.ยุภาพร ทองมหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620198
น.ส.ศรัญยา ปู่แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620243
น.ส.เสาวลักษณ์ ฟูมั่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620246
น.ส.ณัฏฐณิชา เทศขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620465
น.ส.ฐาปณี วิชาชม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620483
น.ส.นลินรัตน์ อ้นสืบสาย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620484
น.ส.อารยา บัวผัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620488
น.ส.สิรินทรา นามทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620530
น.ส.สารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
621060
น.ส.เบญจพร ยุพการณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
621061
น.ส.อรวรรยา หารเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
621062
น.ส.ดรุณี เคนจันทึก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
621066
น.ส.ปาณิสรา กรุตรนิยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
621069
น.ส.ภทรพรรณ บัวแดง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
621072
น.ส.สุนิสา แก้ววิจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
621078
น.ส.ภัทราพร ศรีกันชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
621090
น.ส.วรรณพร คงบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
621104
น.ส.ยลธิตา แสนโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
621107
น.ส.มณฑกานต์ ยอดแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
621114
น.ส.ปทุมวดี มีบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
621141
น.ส.สุธาสินี แก้วหยก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
621164
น.ส.นันธิยา นาประจักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
621168
น.ส.มุฑิตา คุณละ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
621176
น.ส.รุ่งทิพย์ พวงสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
621189
น.ส.ออมฤดี เอี่ยมช้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
621233
น.ส.อภิรติ ไกรธิราช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
621244
น.ส.กมลลักษณ์ แจ่มแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
621245
น.ส.ธัญลักษณ์ รูปไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
621246
น.ส.ธัญสินี ขันทะสีมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
621248
น.ส.ณัฏฐธิดา วงค์สวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
621252
น.ส.ทิพย์นภา นุ่มวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
621259
น.ส.สมฤดี สว่างแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
621267
น.ส.พรประภา สุภาแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
621268
น.ส.บัณฑิติยา สมนัส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
621269
น.ส.ธารินทร์ ทิน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
621272
น.ส.ศศิธร แซ่ผ้าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
621275
น.ส.นิภาพร ใจปานแก่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
621277
น.ส.เกสรา หนูคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
621279
น.ส.เบญญาภา นพรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
621281
น.ส.เบญจมาศ มรรคคา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
621282
น.ส.ปภัสสร ตานี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
621283
น.ส.ศรินยา เทพสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
621287
น.ส.วรรณศิริ วันไว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
621299
น.ส.รังสินีภรณ์ จิตตางกูร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
621309
น.ส.กิตติกานต์ แช่มลำเจียก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
621310
นายมินทดา นิกาจิ๊
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
621317
น.ส.วัชราภรณ์ นธะสนธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
621318
น.ส.นิพาดา ปิดตาทานัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
621320
น.ส.อารียาภรณ์ บุญเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
621321
น.ส.ทิพย์ประภา ประสมศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
621323
น.ส.พิชยาภรณ์ ปัททุมมานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
621325
น.ส.ชลธิชา แก่นนาคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์