เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 09
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620005
น.ส.พิชฌภรณ์ จำปาบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620007
น.ส.ภัคจิรา สุขประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620008
น.ส.พัชชาภา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620010
น.ส.จิดาภา อิ่มเพิ่มสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620012
น.ส.สิริยากรณ์ ค่ำคูณ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620013
น.ส.วนิดาพร ทองโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620014
น.ส.จิราภรณ์ ปานเขาย้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620022
น.ส.บุณยานุช วงศ์วัฒนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620046
น.ส.อมรรัตน์ คำหงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620244
น.ส.ณัฐณิชา โชคเกื้อกูลกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620245
น.ส.วิภาวี โกกอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620464
น.ส.พรรณวษา พลนรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620465
น.ส.ฐาปณี วิชาชม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620467
น.ส.สิรินันท์ แรกขึ้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620470
น.ส.สุกัญญา สารอินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620472
น.ส.วิลาสินี คำมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620473
น.ส.สโรชา ฤทธิ์เดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620474
น.ส.นรินธร ถนอมพงษ์นาวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620476
นายธีรภัทร พันธ์โภชน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620480
น.ส.ณิชกานต์ บุญเเจด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620489
น.ส.หนึ่งฤทัย อวยชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620495
น.ส.พรไพลิน อินทร์จันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620496
น.ส.พัชรินทร์ นารินรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620497
น.ส.ปัญณพร ไผ่เกาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620498
น.ส.นิลาวรรณ คดเกี้ยว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620499
น.ส.ศิริพร มากแพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620500
น.ส.สุธิตา คิรีเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620505
น.ส.พรนิภา เเสวงดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
620508
น.ส.เจนจิรา ชมแพง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620509
น.ส.วรัญญา คงสมนาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
620510
น.ส.นิภาภัทร สุขสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
620511
น.ส.เฟื่องฟ้า รู้บุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
620512
น.ส.บุญธิญา สีไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
620517
น.ส.พิมพ์สิริ เขียวภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
620519
น.ส.มารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
620522
น.ส.ฐิติพรรณ ศรีคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
620523
น.ส.วิชุดา วงศ์นพรัตน์เลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
620524
น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทร์เหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
620525
น.ส.หัทยาภรณ์ โพสาลาแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
620528
น.ส.จิราภรณ์ พรมชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
620529
น.ส.วัชรี ฉิมวัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
620530
น.ส.สารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
620534
น.ส.ธัญญารัตน์ พลเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
620535
น.ส.สุชัญญา หอมศักดิ์มงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
620536
น.ส.สุภาวดี วรครุฑ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
620538
นายวิทวัฒน์ ศรีเวช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
620539
น.ส.อรทัย เม่งบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
620540
น.ส.รัชฎากร ศรีปิยะพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
620542
น.ส.พิชญา อุยพิตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
620543
น.ส.อรไพรินทร์ สมรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
621260
น.ส.อรชพร ทรัพย์ศิริ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
621270
น.ส.เจนจิรา น้อยบุดดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
621273
น.ส.เทพินทร์ ปฏิญญาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์