เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 10
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620311
น.ส.ปณิดา วรรณมูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
2  
620612
น.ส.วนิชญาภรณ์ นักบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
620619
น.ส.สุภัคนันท์ เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620620
น.ส.ณัฏฐิกานต์ วงศ์ละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620634
น.ส.จิตวิมล พรหมพิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620640
น.ส.ปิยารัตน์ เลาสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620642
น.ส.จารุกร แซ่จึง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620646
น.ส.ลลิตา กังบุญมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620649
น.ส.เปรมกมล เวชสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
10  
620650
น.ส.กัญญารัตน์ โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620651
น.ส.ปรียานันท์ ฝ่ายพนอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620653
น.ส.รัชนีกร แสวงศิลป์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620656
น.ส.พุทธรักษา ทรงประทีปกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620659
น.ส.ศิริลักษณ์ เถระพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620660
น.ส.อภิญญา ปาสาจัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620664
น.ส.ปณิธาน หงษ์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620682
น.ส.ธนพร สุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620689
น.ส.เสาวนิจ หรั่งดารา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620690
น.ส.ศุศราภรณ์ ดอนหนองบั่ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620691
น.ส.สิริยากร สาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620710
น.ส.แพรวา นาทันลิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620726
น.ส.รุจิกาญจน์ ไชยวารีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620730
น.ส.ปริยา เขื่อนแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
621036
น.ส.ศศิชา จิตต์สอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
621038
น.ส.อรปรียา ด่านวันดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
621045
น.ส.พชรมณฐ์ กฤชปัญญาวโรช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
621047
น.ส.เอกวี ทวีบท
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
621235
น.ส.กนกกาญจน์ ศรจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
29  
621435
น.ส.ชนิกานต์ วิริยะดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
30  
621802
น.ส.อัจฉริยารัตน์ แพทย์รัตนกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
31  
621870
น.ส.จุฬาลักษณ์ สายอุทัศน์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว