เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 11
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620135
น.ส.ดาราณี โตเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
4  
620352
น.ส.วัชราภรณ์ ศรีนกทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
6  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
620417
น.ส.อาภาวี โฉมศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
8  
620451
นายศุภวิชญ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
9  
620453
น.ส.อนุรดี ร่าเริง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
11  
620463
นายชัยสิทธิ์ ทองอำนาจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
620624
นายณัฐพงค์ ศรีด้วง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
14  
620629
นายศุภกร คุปติชน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
16  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
17  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
18  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
21  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
22  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
23  
620904
น.ส.ธัญวลัย จรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
25  
620917
น.ส.จิรัฐฏิกาล ชาวเมืองปักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
620935
น.ส.สุวนันท์ บุญเรือน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
620946
น.ส.ชลธิชา ประสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
620949
นายจิรายุส ก้อนต๊ะเสน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
620987
น.ส.กนกวรรณ บุญคำภา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
30  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31  
621025
น.ส.ศิริวรรณ สันตานนท์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
32  
621048
น.ส.นิชาภา ธาราสันติสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
33  
621102
น.ส.อิสราพร ทองอ่วม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
34  
621294
นายนิติภูมิ อินพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
35  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
36  
621305
น.ส.อัญชลิกา สดดอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
38  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
621357
นายชัชชัย ศรีแพ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
40  
621389
นายสิริวุฒิ ประเทิงจิตต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
41  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
42  
621467
น.ส.ปิยาภา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
43  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
44  
621473
นายชินวัฒน์ คดีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
45  
621517
น.ส.นุชนาถ แสงสว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
46  
621518
น.ส.ณัฐกานต์ ขวาคำ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
47  
621520
น.ส.จุฬารัตน์ คาคำมาตร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
48  
621814
นายพงศกร จุ้ยนิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
49  
621872
น.ส.ณัฐศุจี หนูทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ