เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 12
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620017
น.ส.วรรคปรญา กิจทวีสิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
620047
น.ส.ธันยพร บุตรศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
620051
น.ส.เกวลิน คำหอมกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
620085
น.ส.ปุณยนุช ลิมากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
620097
น.ส.เปมิกา ลิ้มชัยพฤกษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
620107
นายชลันธร น้อยนิตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
620121
น.ส.พิมแท้ พรหมมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
620148
น.ส.ศศิธร สมผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
620222
น.ส.ชัชฎาภรณ์ มรรควิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
620254
น.ส.พิมพ์นิภา หล่อโลหชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
620255
นายสิทธิชัย จีนหลง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
620256
น.ส.วิรัญชนา คำล้าน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
620257
น.ส.ญาดลีน จิตต์เรืองรอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
620306
น.ส.เบญจพร เรืองอร่าม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
620321
น.ส.ณัฐณิชา คำถนอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
620349
น.ส.สุพิชญา พฤกษ์คุ้มวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
620422
น.ส.ชุติมา เรืองโรจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
620429
น.ส.กมลลักษณ์ สมเจริญวัฒนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
620468
น.ส.ปานิสรา การุณรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
620486
น.ส.อารีรัตน์ โมทนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
620507
น.ส.ณัฐณิชา ทองใบบุนนาค
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
620526
น.ส.มัลลิกา อินต๊ะเสน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
620565
น.ส.นิศาชล ค่อมสิงห์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
24  
620569
นายรุจติโรจน์ บุตกะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
25  
620625
นายศุภสิทธิ์ คล่องแคล่ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
620626
น.ส.กิตติภรณ์ ฟองบัว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
620652
น.ส.ลลิต วิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
620655
น.ส.ญาณินท์ ณรงค์ฤทธิไกร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
620700
นายธนวัฒน์ แก้วก่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
620721
น.ส.ปวัณปรัชญ์ โฆษิวากาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
620773
น.ส.ภัทรภร ดวงแจ่มกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
620794
น.ส.มยุเรศ แสงจง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
620858
น.ส.นันทนา ถุงน้ำอ่าง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
620887
น.ส.ประภาภรณ์ รุ่งแจ้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
620955
น.ส.อัจฉรา ทนทาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
620985
นายศุภสัณห์ แสนชัยสกุลกิจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
621012
นายทิวัตถ์ หาญพุฒ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
621018
นายเอกอานนท์ ศุภตรัยวรพงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
621029
นายเอกวัฒน์ กลัดทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
621077
น.ส.นันทิญา บุญทศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
621080
น.ส.สถิตคุณ ตฤณเกศโกศล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
621088
นายธนบดี พรมโพธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
621093
น.ส.พรปวีณ์ ลิขิตเลิศวีรกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
621099
น.ส.ศุภิสรา ธรรมมะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
621127
น.ส.จิดาภา วิลัยกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
621138
น.ส.ปิ่นสุดา แย้มเผื่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
621139
น.ส.กมลวรรณ นาคบำเพ็ญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
621140
น.ส.อารียา สีเขียว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
621143
นายธีรพงศ์ อินทรวงส์โชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
621153
น.ส.อรินทร์ญา กตัญญู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
621182
น.ส.อัณศยา ยั่งยืน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
621183
น.ส.ดวงกมล ขาวพลศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
621232
นายศุภโชค หงษ์เกิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
621234
น.ส.ตรีชญาภรณ์ พวงทาผา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
621242
น.ส.ปรียพันธ์ ยลอารีย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
621262
น.ส.กนกวรรณ บาลใจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
621263
นายเดเว่น เจมส์ เอนกิก คินทาน่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
621329
น.ส.วิลาสินี โพธิ์ไทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
621334
น.ส.จินต์ภาณี เพชรรุ่ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
621338
นายธราพัฒน์ วงแก้วเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
621346
นายธนนท์ ทองสมุทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
621352
นายสรัช เหล่าปราชญกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
621356
น.ส.ศุภศิริ สงวนสัจ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
621371
น.ส.ดลฤดี พลรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
621390
น.ส.อมรรัตน์ สุขวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
66  
621416
น.ส.มิกิ โอกาวาระ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
67  
621447
น.ส.ศิริกัลยา พิชิตกุลธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
68  
621804
นายกุลเชษฐ์ พลาฤทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด