เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 13
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620060
นายพงศกร ชอบธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
620098
นายภาคิน อรุณฤทธิคุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
620186
นายอนันตชัย คุ้มจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
620187
นายอธิคม ชัยศิริพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
620259
น.ส.ธนพร สมุทรานุกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
620260
น.ส.จันทรรัตน์ กลีบพุฒ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
620261
น.ส.พิราอร สมุทรานุกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
620265
น.ส.เกสรา ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
620266
น.ส.ฆัมพร แสนกล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
620304
น.ส.นันทวรรณ คงปราบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
620314
น.ส.วิภาดา อุ่นอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
620323
น.ส.ศศิธร กริ่งกระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
620325
น.ส.ลลิตา จิตอารี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
620346
น.ส.วาสนา ปิติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
620362
น.ส.คณิตา สุวรรณเปิ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
620363
น.ส.สิรภัทร แป้นถึง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
620394
น.ส.ชุติมา เดชบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
18  
620404
นายณัฐนนท์ บุญเส็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
620426
น.ส.สุกัญญา บุญทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
620428
น.ส.ศิวาทิพย์ พวงโต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
620431
นายหฤษฏ์ น้อยคงดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
620438
น.ส.วรรณกานต์ บุญชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
620444
นายคณาพงษ์ จำปาทิพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
620448
น.ส.พรสุดา จันทร์ฉาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
620457
น.ส.อริศรา แก้วจักร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
620566
นายปณิธาน โอภาสวงศ์อภิรดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
620618
นายภูดิศ อินทรวัชระ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
620645
น.ส.ปรีชาณิกา ขันแข็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
620672
น.ส.พรรษมล บุญประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
620684
น.ส.สุดารัตน์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
620686
น.ส.วชิราภรณ์ กลั่นประโคน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32  
620697
นายปฏิภาณ งามบรรพต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
620737
น.ส.สุดารัตน์ ตามสีวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
620766
น.ส.กัญญาภัทร ปาลิยะวุฒิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
620824
นายธนากร เถาว์วัลดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
620835
น.ส.จิระนันท์ มิ่งมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
620911
น.ส.กุลจิรา แตงชุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
620939
นายภูมิพัฒน์ พุกรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
620945
น.ส.อรุณี ยะสุทธิ์ตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
620986
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41  
620993
นายสรวิชญ์ เตชะสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
621111
น.ส.ชลธรารินทร์ ทองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
43  
621177
น.ส.ทัสมา สหตรงจิตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
44  
621455
นายมหรรณพ กุสุมาพรรณโญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน