เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CNF003 กลุ่ม 16
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620018
น.ส.วรรณวิสา เทศดี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
2  
620054
น.ส.ไปรยา ชัยสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
620058
น.ส.ศุภัสรา สีล้ง
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
4  
620162
น.ส.รักษ์ชนก ศุภฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
5  
620185
นายพงศธร มยุรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
620196
น.ส.พรกนก อ่อนจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
7  
620227
นายธนวัฒน์ เขียวขจี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
620272
น.ส.ศิวรัตน์ บำรุงวัด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
9  
620274
น.ส.สุพรรณษา สมกับชาติ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
10  
620287
น.ส.ยลลดา แย้มศรวล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
11  
620302
นายปารเมษฐ์ กาญจนะเกียรติ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
620307
นายณัฐวุฒิ จอกทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
620319
น.ส.รพีพร เหมือนหงษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
14  
620324
น.ส.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
15  
620326
น.ส.ชนากานต์ จันมา
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
16  
620353
นายรัชชานนท์ ญาณคำ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
17  
620355
นายณฤาฤทธิ์ ราชแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
620357
น.ส.นริศรา ทางดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
19  
620366
น.ส.ปภาดา หมั่นเสมอ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
20  
620393
น.ส.ลลิตา พุทธรักษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
620413
น.ส.ชมพูนุช วิสุทธิจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
22  
620432
นายบูชา แซ่เง่า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
620446
น.ส.สุกัญญา ยิ่งโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
24  
620447
น.ส.นลินา สายหยุด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
25  
620548
น.ส.น้ำฝน ปานดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
620557
น.ส.จิตรวดี ติณสูลานนท์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
27  
620615
นายชลกร ช่องฉิมพลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
620692
น.ส.นภสร พงศ์ธีรธนธัญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
29  
620695
น.ส.วรรณพร ตะบองเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
30  
620705
นายศิริศักดิ์ เสน่หา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
620708
น.ส.กรกนก บุญประสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
32  
620735
น.ส.อภิญญา เพ็ชรงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
620744
นายกฤตภัค ทองเหลืองสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
620745
นายพงศกร สร้อยนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
620801
น.ส.ภิญญาพัชร์ วัฒนปริยาพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
620862
น.ส.กุลธิดา ทองกลิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
620872
น.ส.สุพิชญา ฝั้นแบน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
38  
620891
น.ส.พีรยา แย้มสุคนธ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
39  
620937
น.ส.สุพัตร์ตา สระทองเนียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
40  
620947
นายพรพุทธ ทิพย์อนันต์เจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
620995
นายจิรายุ โคมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
621021
น.ส.วิภาวินี ไกรยะสวน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
43  
621098
นายธนกร สินจะโปะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
44  
621192
นายหาญณรงค์ คูณสินศรัณย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
45  
621212
นายเมธา แซ่ย่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
621249
น.ส.นฤตยา หนูไชยันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
47  
621280
นายชินดนัย เกียรติแสงทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
48  
621304
นายวศิน ธำรงพุฒิกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
49  
621344
น.ส.วิชิตา จันทร์คีรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
50  
621359
นายพีรพัฒน์ สุขศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
51  
621364
นายธนกฤต บรรยงพฤฒิ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
52  
621380
น.ส.เปรมสิริ พันสุดน้อย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
53  
621423
น.ส.นลินทิพย์ ยมรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
54  
621434
นายธนนนท์ ถิรงพงศานุรักษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
55  
621445
น.ส.ศิริญาภรณ์ โชคบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
56  
621457
น.ส.สุทธิกานต์ อรุณทัต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
57  
621459
น.ส.บุรภา มณีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
58  
621462
นายพันธกานต์ บุญประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
59  
621468
นายดิษฐฎี ทุมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
60  
621469
นายสหัสวรรษ พุทธิสัตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
61  
621482
น.ส.เบญจวรรณ พันประดับ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
62  
621501
น.ส.ธัญชนก ศรีสมบัติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
63  
621507
น.ส.จันทรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
64  
621806
น.ส.พัชดากร อ่างชัย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
65  
621815
น.ส.สุรวิดา จันทอุทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
66  
621869
น.ส.สุดารัตน์ สุขศร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม