เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602428
นายศุนิรันดร์ ยวนใจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
611395
นายรัชชานนท์ กองแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
620020
น.ส.ชนัญญา เส็งพานิช
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
620111
นายกฤษฎา โรจน์บัณฑิต
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
620319
น.ส.รพีพร เหมือนหงษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
6  
620366
น.ส.ปภาดา หมั่นเสมอ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
7  
620403
น.ส.นัฐศิมาพร ห่อคนดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
620692
น.ส.นภสร พงศ์ธีรธนธัญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
9  
621086
น.ส.ณัฐญา แซ่ตั๊น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
621181
น.ส.นัทธมน ศรีวิริยานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
621806
น.ส.พัชดากร อ่างชัย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
12  
621878
น.ส.ศศิวิมล คำค้อ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
630013
นายชยุตพงศ์ ภูมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
630059
น.ส.จุฬาลักษณ์ เเซ่ลิ้ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
630254
น.ส.วณิชชา อุดมอารีวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
630343
น.ส.กิตติมา เพ็งรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
17  
630384
น.ส.กนกวรรณ แจ่มฟ้า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
18  
630475
นายเมธนันท์ ม่วงแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
630496
น.ส.ธนิดา ประสิทธิ์เกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
630557
น.ส.จิราพร สุวรรณสา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
21  
630580
น.ส.เรวดี ทองทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
22  
630621
น.ส.กันติยา สุดแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
23  
630652
น.ส.อาภากร บูชาบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
24  
630795
น.ส.สโรชา ศรีทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
25  
630850
น.ส.สุภนิดา ภูเอิบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
631068
นายณัฐวุฒิ ปานบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
27  
631124
นายชินพัฒน์ งามวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
28  
631151
น.ส.นิศากานต์ สิทธิทรัพย์ไพศาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
29  
631183
นายอภิเดช บ่อคาวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30  
631261
น.ส.กรนันท์ จำนงจิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31  
631273
น.ส.ปพิชญา พวงจำปา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
32  
631299
น.ส.ณัฐรุจา ยศสุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
631341
น.ส.พลอยดาว อรุโณทยากร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
631471
นายพันธการ จันทร์สุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
631714
นายศุภชัย เบ้าพิมพา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
631786
นายทินภัทร อุตยวัฒน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
631790
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
38  
640208
น.ส.ชนกกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
39  
640493
น.ส.ณัฐวศา ขอสกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
640748
นายอนาวิล วราภรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
640811
น.ส.พัฒน์ลดา กลอยสวาท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
640812
น.ส.ณญาดา ทรัพย์ประเสริฐสินธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
640862
น.ส.ปวรรณรัตน์ เศษวงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
640869
นายชานน ช่างรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
640898
น.ส.จารุมน วังพรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
640984
น.ส.ดวงกมล โสภาวัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
640985
น.ส.อัญชนิกา ต้นกระโทก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
641147
น.ส.ณัฐสุดา เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
641191
น.ส.ศศิธร บุญรอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
641237
น.ส.กวินธิดา แจ่มมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
641265
น.ส.พัฐฉยานิณท์ ไทรพันธ์แก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
641346
น.ส.สุจิรา พงษ์ไชยกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์