เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
660142
นายณัฐกิจ วสุธวัช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
660296
น.ส.ณัฐชากรณ์ โพธิ์วิเศษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
660349
นายทศรัสมิ์ จุนเจือวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
660361
น.ส.ชญานิศ ศรศักดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
660379
น.ส.นันทิชา สินธุลักษณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
660392
นายกุศลิน แซ่ลิ้ม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
660521
น.ส.จินต์จุฑา อังคณาวิศัลย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
660522
นายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
660552
นายณัฐศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
660560
น.ส.ญาดา เต้าชุน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
660766
นายภัทรวรรธน์ วิเศษสังหาร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
660788
นายเฉลิมชัย สุวรรคีรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
660790
นายภูพญา มูลราช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
660814
นายศุภฤกษ์ ปานทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
660881
น.ส.ปภาวรินทร์ ศิริทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
660888
น.ส.กาญจนา ห้วยกระเจา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
660914
นายศิวกร จุลอักษร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
660983
นายเกรียงศักดิ์ มีระหันนอก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
660990
น.ส.กัญญาณัฐ ศิริเกตุ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
660992
น.ส.ณัฐิดา เรืองทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
660994
น.ส.สิรามล วิเศษราษฎร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
660995
น.ส.บัณฑิตา อ่อนศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
661025
น.ส.พิชญ์สินี ฉัตรสกุลศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
661048
นายภูริรักษ์ ใจยิ้ม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
661050
น.ส.สิรินาฏ ธาราสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
661055
น.ส.ณัฎฐนิช โชชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
661058
นายศิวกร ปานอ่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
661071
น.ส.กวิตา บุญจิตติภักดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
661094
น.ส.ชญานิศ เจิมจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
661101
น.ส.ปุณยนุช อภิชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
661103
น.ส.กนกนุช อัศวชัยสุวิกรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
661106
น.ส.ธนิษฐา พรวิศณุกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
661170
น.ส.ปาลนภา ปัญญาลีฬหา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
661181
นายวีรภัทร รสชื่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
661195
น.ส.จุฑารัตน์ ทวยมา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
661196
น.ส.นภสร น้อยประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
661201
น.ส.จินดานุช สุวรรณจินดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
661210
น.ส.ณัฏฐณิชา การวิชา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
661218
น.ส.ภัณฑิลา อมรสมานกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
661223
นายจารุกิตติ์ กมลธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
661230
น.ส.ปุณยวีร์ ฉลาดดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
661243
น.ส.สุประวีณ์ อัครจิตตานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
661244
น.ส.ปภาวรินทร์ กันภูมิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
661245
น.ส.กุลชนิษฐ์ ลี้ผดุง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
661246
น.ส.กชกร แล่เขียว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
661258
น.ส.นภิสา เฉลิมพิพัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
661280
น.ส.เขมิกา มุสิกา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
661303
น.ส.ชนกานต์ บัวแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
661340
น.ส.กาญจนา ธงชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
661422
นายรัฐนันท์ ศรีวรสาร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์