เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611491
MR.ZHUANG MINGYUE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
620325
น.ส.ลลิตา จิตอารี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3  
621871
น.ส.อรนิช เหลาเพิ่ม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
4  
630427
น.ส.ธนาพร จิระเสวีจินดา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
640075
น.ส.ฐิติมา มะณีแนม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
640077
น.ส.สุธาสินี กรเกษม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640171
น.ส.สิรินธร เอี่ยมโอภาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640174
น.ส.อัชฌา วงศ์สวรรค์พร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640179
น.ส.ภัทรนันท์ เพ็ชรนิล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640191
น.ส.อภิญญา ศิริพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640229
น.ส.นัทธมน วาสุกรี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
640250
น.ส.ชญาณี แพเมือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640309
น.ส.พรชนก มีอยู่สามเสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
640311
น.ส.ณัฐนิชา พระพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
640338
น.ส.พิมลพรรณ ขวาขันธ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
640348
น.ส.สุดารัตน์ แสนสงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640371
น.ส.พลอยชมพู รักงาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640477
น.ส.ผาณิตา เนาเพ็ชร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
640488
นายวุฒิภัทร เมตตาวิหารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
640508
น.ส.วชิราภรณ์ เหมินทสูตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
640579
น.ส.ปนัดดา สุพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640674
นายภราดล มณีโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640770
นายศักรินทร์ ตันติวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640788
น.ส.ลักศิกา ผาร่วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640792
น.ส.ชลธิชา คุ้มพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
640806
น.ส.วรกมล มังคะโชติ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
640822
น.ส.สุชาดา จันทะแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
640831
น.ส.เบญญาพร แสงยศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
640859
น.ส.โยษิรินทร์ โพธิ์แสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
640886
น.ส.ณภัทรดา พันชารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
640907
น.ส.วริศรา สุตะวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
640932
น.ส.โสภาพรรณ กาวิชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
640934
น.ส.ณัฎฐา แก้ววรรณา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
640943
น.ส.เณศรา กลิ่นขจร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
640952
นายธนัชชา สิริพิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
640958
น.ส.กฤตาภรณ์ วงศ์ชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
640966
น.ส.ศิรินทร์ญา ศรีตะโคตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
640983
น.ส.สุธิดา หอมตลบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
641128
นายศตคุณ ปัสสาโก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
641131
น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีตาแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
641233
น.ส.ดวงหทัย จงจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
641236
น.ส.วริศรา อ้นอมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
641256
น.ส.ธีราพร สิงห์แก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
641257
น.ส.สิตานัน พุฒพันธ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
641261
น.ส.ณัฏฐธิดา ฉันทนิมิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
641262
น.ส.ศิริวรรณ วิจิตรฉัตรชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
641268
น.ส.พรรษชล เสถียรฤทัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
48  
641271
น.ส.พัธทรนันท์ เทียนธัญกรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
641274
น.ส.ภิญญดา มุมสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
641280
น.ส.จิรัชญา อิ่มสุดใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
641293
น.ส.ณัฐรุจา ศรีก๊กเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
641668
น.ส.อริสรา สุพรรณพล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน