เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
660040
น.ส.กานต์ธิดา ลิ้มศิริพิบูลย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
660152
น.ส.ปภาวดี ชัยรส
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
660162
น.ส.ปริณดา ชาลีนิวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
660166
น.ส.ปวริศา พลหาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
660207
น.ส.วิไลรัตน์ พุดจีบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
660216
นายภาณุภาคย์ สนธิลาภ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
660267
น.ส.เกศสุดา วิลาวัลย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
660312
น.ส.ณัฐวดี ศิริจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
660360
น.ส.ปริณาภา เอื้อประเสริฐจิตต์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
660441
น.ส.พรชนิตว์ ม่วงศรีจันทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
660575
น.ส.พิชญดา ผ่านชมภู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
660610
น.ส.ธนัชพร ชาญการ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
660633
น.ส.มณฑกานต์ หัตถาพงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
660637
น.ส.วริศรา สุขสากล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
660640
นายรัชชานนท์ สูงสุดยอด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
660681
น.ส.ธุมวดี ศรีสอน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
660708
น.ส.ณัฐพร กลิ่นหอม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
660782
น.ส.ปภาอร นวลดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
660784
น.ส.สุกานดา รักขะติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
660816
น.ส.วรางคณา บุญเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
660870
น.ส.สมัชญา สุขเสน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
660871
น.ส.เบญญาภา ตั้งมั่นสุวภาพ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
660889
น.ส.รักษิตา นุราช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
660903
น.ส.กิตติยา ตันติชัยวนิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
660904
น.ส.ปณิตา มิตรางกูร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
660906
น.ส.นันฐิญา ชาภักดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
660911
น.ส.เกศราพร สัจจาดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
660913
น.ส.โชตินภา บุญโกศล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
660939
น.ส.พัชรพร จันสาเทพ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
660952
น.ส.รวิสรา ชโลทัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
660968
น.ส.ศศิกาญจน์ คงแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
661016
น.ส.พิมพ์ญาดา จาดแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
661045
น.ส.อัษฎาภรณ์ บุญสูง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
661053
น.ส.บุณยาพร ศรีนิล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
661062
น.ส.ศันสนีย์ เสือใหม่
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
661077
น.ส.เสาวลักษณ์ ช่วยสงเคราะห์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
661095
น.ส.บุษรัตน์ รอดอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
661098
น.ส.นริศรา สอนผักแว่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
661100
น.ส.อริสรา สมธนพรรัชต์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
661108
นายอาทิตย์ พงษ์วัฒนโชค
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
661131
น.ส.ชัญญา สุธีบรรเจิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
661169
น.ส.เบญจวรรณ เสาวลักษณ์สิริโสภา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
661189
น.ส.สรรัตน์ งามยิ่งยวด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
661190
น.ส.เปรมบุญ เปรมศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
661192
น.ส.นิชานันท์ แสนบุญเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
661226
น.ส.ธนวรรณ เอ่นนู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
661235
น.ส.กนกวรรณ สงประหยัด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
661254
น.ส.อรอนงค์ เนตรสุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
661285
น.ส.วริศรา ศรีแตง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
661315
นายธันย์ธรัฐ แสงธงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด