เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640076
น.ส.จริยา พิทักษ์กุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
640082
น.ส.ณัฐวดี เงินประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
640087
น.ส.สิรัญญาภรณ์ สีเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
640144
น.ส.พรชิตา ร้อยเเก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
640172
น.ส.กัณธิชา หมอยาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
640279
น.ส.ภาสินี เลิศสุวพิพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640310
น.ส.ประจงจิตร จำปางาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640340
น.ส.ธวัลรัตน์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640438
น.ส.นิมัสสุรีย์ ฮามะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640490
น.ส.จิรดา บุญโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640494
น.ส.ปลายน้อย สารโภคา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
640637
นายศุภณัฐ ชูแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640652
น.ส.ประไพพร แพงคำรักษ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
640654
น.ส.ภาวิดา สุทธิสถิตย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
640660
น.ส.จุฑามาศ ธนบัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
640752
น.ส.ไอรดา วงค์เสาร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640756
น.ส.จันจิรา จันทายืน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640761
น.ส.ธนพร นุ้ยไม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640763
น.ส.กัญญาณัฐ วงศ์โสภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
640826
นายภัทรภณ ยิตติพินิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
640852
น.ส.ตาปนา ตะเพียนทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640856
น.ส.รพีพันธ์ จันทร์คล้าย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640861
น.ส.อุบลวรรณ บุญโกสุม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640867
น.ส.อภิชญา จั่วสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640868
น.ส.นิรัญญา ศรีแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
640884
น.ส.สุรัตนา แดงเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
640888
น.ส.ทิราวรรณ สมยาธร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
640912
น.ส.รมิตา มะลิทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
640913
น.ส.อชิรญา ถุงเงิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
640924
น.ส.กิรณา เห็นเจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
640933
นายโพธิวงศ์ ภิรมย์ไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
641057
นายเสฏฐนันท์ จันทร์แดง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
641067
น.ส.ฐิตินันท์ ลิมปนวิสุทธิ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
641103
น.ส.ปุณยวีร์ สุจิตรวัฒนะสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
641109
น.ส.นรากร ปภาคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
641130
น.ส.วรินทร ไชยทิพย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
641162
นายธีรภัทร วายโศกา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
641192
นายพศวัต ชูเชิด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
641196
น.ส.เบญญาภา ทองเชื้อ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
641220
น.ส.พิชญา วงศ์สุรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
641223
น.ส.สุกฤตา ประมูลวงศ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
641240
น.ส.ชลธิฌา นาคดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
641241
น.ส.พิมพ์ชนก คำไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
641289
น.ส.ชนิกานต์ บวรพัฒนพงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
641336
นายณภัทร สุวงศ์ษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
641546
นายธนภัทร เทพมณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
47  
641617
น.ส.วัชรี จันทะนันต์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
641666
น.ส.ภัทรสุดา ใจมน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
49  
641700
น.ส.ชนกวนัน ลอแท
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
50  
650014
นายศุภวิชญ์ ปัททุม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์