เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640095
น.ส.ประภาพร สิงห์เดช
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
640102
น.ส.พริม สุวรรณพานิช
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
640258
น.ส.ญาณิศา รักดีแข
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
640301
น.ส.สุภัทรา ภูนุช
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
640326
น.ส.ปวิชญา จันทะคา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
640591
นายตรีภพ จิตรราญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
640601
น.ส.ชนาธินาถ ขำคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640641
น.ส.นับทอง อัฑฒพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640766
น.ส.ชัชชดาพร รื่นชาญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
640828
น.ส.ชลธิชา ช่างเรือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640833
น.ส.ธัญลักษณ์ อุ่นละออ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
640845
นายธนวัฒน์ ลิ้มรุ่งสุโข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640849
นายบัญชา วงศ์ไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
640889
นายฐิติวัชร หวาง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
640902
น.ส.ณัชชา อำดวนตาล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
16  
640903
น.ส.จณิสตา ไกยราช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640961
น.ส.พีรญา เทศเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640962
น.ส.สุธินันท์ สุดเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640988
น.ส.ไปรยา ชื่นอุรา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
641150
น.ส.ธนพร อุยเอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
641207
นายพรนิมิต ทวีลาภ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
22  
641216
น.ส.คุณัญญา แถวจันทึก
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
23  
641228
น.ส.ปนิตา จันทร์เสวก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
24  
641322
น.ส.อินทราณี ศิริวิ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
641465
นายนพนันท์ อยู่สมุทร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
650047
น.ส.เจณิศา เวคะทร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
27  
650057
น.ส.กัลยาวรรณ์ จำปาพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
650066
น.ส.ปุณรดา กิตติกนกพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
650082
น.ส.รัตนามณี คุ้มยะฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
650096
น.ส.ภัทรมน อนุสรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650126
น.ส.วริศรา ฉากงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
32  
650211
นายพัสกร วรรณี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650228
น.ส.ภิญญาพัชร์ นุ่มเอี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650445
น.ส.สุรีวรรณ สุนทร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
650467
นายภัควัฒน์ ทองไหล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
650502
น.ส.สุทธิดา วิบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
650528
น.ส.พิมพ์ชนก เณรจาที
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
650583
น.ส.ณัฏฐณิชา สิรสุนทร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
39  
650609
น.ส.ณัฐณิชา โตดวง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
651233
น.ส.สโรชา ทองใบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
651335
น.ส.นีรชา สุขวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
651431
น.ส.ธิติสุดา จินาพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
651443
น.ส.พร้อมภักตร์ ตาถนอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
651461
น.ส.สิดาพร เดชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
651480
น.ส.ณัฐวดี จิตอารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
651583
น.ส.จิรประภา ศรีมากเปี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
651600
น.ส.พิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
48  
651660
น.ส.ณลินพรรณ รัตนเดชพงศ์สิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
651674
น.ส.สุภาสิรินทร์ วณิชย์สุวรรณ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
50  
651685
น.ส.ณิชากานต์ โคกกระชาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์