เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640427
น.ส.ณฐิฌา ศรีจันทร์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
641642
น.ส.สุพิชชา ทองสิทธิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
641988
น.ส.ชลลดา อากาศชัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
641989
นายธนพนธ์ ชุมวรฐายี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
641990
น.ส.หฤทัย โชติพ่วง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
641991
น.ส.ณัฐมน อัศวชัยพงษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
641992
น.ส.เสาวลักษณ์ ทวีพงศ์โชติการ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
641996
น.ส.ธมลวรรณ ขันติ์ถม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
642057
นายธนากร ตันติวรนุกูล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
650026
น.ส.ชนากานต์ แก้วเกลี้ยง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
650028
น.ส.ชนิภา เพชรจำรัส
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
650032
น.ส.นันทิยาภรณ์ บุญตอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
650034
นายธนชัย กมเลศร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
650059
น.ส.นภัสสร แก้วแสงอ่อน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
15  
650093
น.ส.จัรจานีย์ ดำดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
16  
650114
น.ส.พิชชาพร ศรีเกตุ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
17  
650128
น.ส.นภัสรา พินิจจินดาพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
650151
น.ส.ธนพร ชินศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
650161
น.ส.สลิลทิพย์ เทพหยด
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
20  
650178
น.ส.จิราพัชร ไชยธงรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
650192
น.ส.ภัคนันท์ สุดเสนาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
650195
น.ส.พิมพิศา กลิ่นหวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
650220
น.ส.ธันชนิกาญจน์ กระแสลาภ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
650229
น.ส.นลินรัตน์ แก้วประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
650234
น.ส.ลภัสลดา ทองดอนเอ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
650395
น.ส.มุทิตา จันอรรคคะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
650419
น.ส.ธัญวรัตน์ มีลุน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
650428
น.ส.ภณวรรณ สุขสงวน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
29  
650446
น.ส.อุษณีย์ พุ่มยาธรรม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
30  
650457
น.ส.ณัฐถาภรณ์ โมลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650475
น.ส.พรธีรา กกฝ้าย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
32  
650490
น.ส.ทักษณพัชร ศาสตร์ศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650519
น.ส.ญารินดา นวลวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650555
นายณัฐภัทร เขียนดวงจันทร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
35  
650566
น.ส.ปรียาภรณ์ พลเวียงคำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
36  
650633
น.ส.นงนิตย์ พามขุนทด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
650654
น.ส.สุชานุช อรรถประจง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
651216
น.ส.พรธิดา ยางงาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
651236
นายอำนาจ หลำวรรณะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
651351
น.ส.ทิพย์สินี ปันแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
651371
น.ส.อทิตยา แดงสด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
651418
น.ส.ปราณศิริ คุ้มพะเนียด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
651442
นายศิวกร ศันสนะวาณี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
651444
น.ส.สุจิรารัตน์ ไชยวิก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
651519
น.ส.พีรยา เพ็งหิรัญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
46  
651606
น.ส.ธนภรณ์ สูงห้างหว้า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
651620
น.ส.พรนัชชา ขอกิตติไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
651629
นายพลกฤต เปรมสุริยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
651676
น.ส.วานิชญา แสนมิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
651677
น.ส.ภัทรภร อาจิตปุญโญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์