เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630062
น.ส.สุภัชญา ชมชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
630521
น.ส.ปาณิสรา สุขวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
630527
น.ส.อิสริยาพร พามาสู่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
630620
น.ส.มญชุ์พิชา ปานเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
630731
นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
631471
นายพันธการ จันทร์สุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
8  
631787
น.ส.จิราพร ธุนันทา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
640430
น.ส.เพ็ญศิริ โพธิรัชต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640507
น.ส.พิชญา คงแป้น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
640531
น.ส.ปรินทร สุดเพาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
640559
น.ส.วิภาวี เถื่อนอาราม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
640563
น.ส.ปัณฑารัตน์ แก้วสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
650099
น.ส.วรีพร แสนเสนาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
650244
น.ส.ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
650387
น.ส.ณัฐกานต์ มณีโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
650443
นายวุฒิกร ชินสุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
650450
นายชานนท์ เลี่ยมงาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
650497
น.ส.ณัฐกาญจน์ ขุนชำนาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
650500
น.ส.สุภัสสร จันทร์โท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
650523
นายนภัทร ริวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
650632
น.ส.กฤติยาภรณ์ สว่างทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
650652
น.ส.จิรลักษณ์ เมืองช่วย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
650757
น.ส.สุณัฐธกรานต์ โพธิ์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
650789
น.ส.อภิชญา ผลประโยชน์วัฒนา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
650906
น.ส.ชญุดา แคนหมั้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
650909
น.ส.เพ็ญภาณี ชะระไสย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
650948
น.ส.มนัสมณฑ์ เหมือนอ่วม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
650949
น.ส.ชุติกาญจน์ ไหลวารินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
650977
น.ส.พีรญา แซ่แต้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
651013
น.ส.วลัยลักษณ์ บัวสนิท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
651037
น.ส.พรชนิตว์ โตอุส่าห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
651212
น.ส.ธนภรณ์ ศรีสังวาลย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
651287
น.ส.วรรณภา สังข์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
651288
น.ส.ตวงเงิน ปู่จาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
651307
น.ส.วรรณนิสา แพทย์สิริมงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
651341
น.ส.จิตราภรณ์ จังอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
651354
นายสัณหวัช บัวเผื่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
651363
น.ส.ศศิชา คงเจริญสุขสันติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
651372
น.ส.นาราภัทร ไพโรจน์ฤทธิ์กุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
651374
น.ส.ณิชาพัชร์ สิงห์หา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
651381
น.ส.นันทสรณ์ โตไพโรจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
651394
น.ส.ธมลวรรณ นิภากรพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
651423
น.ส.ภาวิดา ปาละจาเร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
651439
นายปภินวิทย์ ศิริโชติภากรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
651506
นายสัณหพจน์ เดชะดนุวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
651514
น.ส.รัตติยา ใจเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
651546
น.ส.ชญาฎา ชูเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
651547
นายกมล สิทธิสร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
651582
น.ส.กัญญาวัฒน์ จิตประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด