เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650237
น.ส.กัลยากร รัตนอุมาพร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
650314
น.ส.ธัญวรัตน์ ซองดี
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3  
650432
น.ส.ภัทรานิษฐ์ โรจน์ประเสริฐกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
650440
น.ส.ทิพวรรณ นนทะนำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
650458
น.ส.อัสนา ขำเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
650474
น.ส.ปณัฐดา ยะแสง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
650547
น.ส.วรนาฏ ช่างแคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
650617
น.ส.ชฎาพร ศรีประสงค์
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9  
650627
นายสิทธิโชค เกษรเพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10  
650637
น.ส.ณัฐวดี สีลาหอม
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11  
650659
น.ส.จิรประภา คำพวงวิจิตร
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12  
650660
น.ส.แพรทอง วงค์ดี
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13  
650661
น.ส.สุศิษฎา ทรวดทรง
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14  
650671
นายภูริภัทร นามนวด
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15  
650783
นายชัยวัฒน์ พาทอง
สาธารณสุขศาสตร์ / สาธารณสุขชุมชน
16  
650866
น.ส.กชนิภา อุตตมบริบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17  
650883
น.ส.เสาวลักษณ์ ภู่เหมือน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
650908
น.ส.ณัฐชยา นาคอ้าย
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19  
650911
น.ส.ณัชชา วรรณวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
650941
น.ส.ณัฐณิชา บุญเกิด
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21  
651081
น.ส.กานรวี วันจงคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
22  
651090
น.ส.รินลดา สำฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (ปวส.ภาคปกติ)
23  
651091
น.ส.นฤมล สารสุวรรณ
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24  
651243
น.ส.จิรภิญญา โตสูง
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25  
651248
น.ส.นรินทร์ สุขสบาย
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
651258
น.ส.ภัทราภรณ์ ทุมพร
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27  
651266
น.ส.อัญชนาวรรณ ไพเราะ
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28  
651277
นายกัญษณน โพธิสุธา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
29  
651315
น.ส.จันทิมา พิศกระโทก
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30  
651406
นายชานน เจริญลาภนพรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
651510
น.ส.ชนิสรา ติมนาค
สาธารณสุขศาสตร์ / สาธารณสุขชุมชน
32  
651516
น.ส.วรรัตน์ มีพวกมาก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
651585
น.ส.สุดารัตน์ ฉิมมณี
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34  
651610
น.ส.ศุภานัน พรเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
35  
651624
นายจักรรินทร์ ชาวดอน
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
36  
651632
น.ส.กมลฉัตร หอมทอง
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37  
651638
น.ส.ปาริชาด โสภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
651640
นายนัฏชานนท์ ชาติทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
39  
651717
น.ส.ขวัญฤทัย แก้วไพรสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
40  
651745
น.ส.นริศรา ชัยฤาษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
651796
น.ส.กัลยาภรณ์ บุญแรง
สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42  
651862
น.ส.ชุติมน เมืองแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์ / สาธารณสุขชุมชน
43  
651865
น.ส.ธนพร พุทธา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (ปวส.ภาคปกติ)
44  
651938
น.ส.ทัณฑิกา แก้วยอดยาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
651961
น.ส.บวรลักษณ์ คงเสือ
สาธารณสุขศาสตร์ / สาธารณสุขชุมชน
46  
660008
น.ส.จีรนันท์ ทรัพย์มโนรฎน์
สาธารณสุขศาสตร์ / การบริการทางการแพทย์
47  
660418
น.ส.พนิดา บุญเกิด
สาธารณสุขศาสตร์ / การบริการทางการแพทย์
48  
660536
น.ส.ทิฆัมพร บุญรอด
สาธารณสุขศาสตร์ / การบริการทางการแพทย์
49  
661097
น.ส.เตชิดา จิตต์เที่ยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
661330
น.ส.พินสุดา บุตรโคษา
สาธารณสุขศาสตร์ / การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล