เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640155
น.ส.กษมา ศรีสูงเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
650008
นายภูวดล แสงศรี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
650042
นายทักษ์ดนัย ไทยเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
650044
น.ส.กมลชนก วิถีวานิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
650046
น.ส.วาริช ทีรคานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
650052
น.ส.วนิดา ไชยเบ้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
650054
น.ส.สุจิตรา พาพานทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
650056
น.ส.นฤภร ช่วยรักษา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
650085
น.ส.ณฐพร ถาบุญเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
650087
น.ส.พรธีรา ลุนลี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
11  
650100
น.ส.แพรพลอย ศิริบูรณะ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
650108
น.ส.ไพลิน ศิลธรรม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
650120
น.ส.ปวริศรา ศรีจันทร์รัศมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
650171
น.ส.สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
15  
650200
น.ส.อนัญพร อวนป้อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
650204
น.ส.อาริยา ซมมิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
650240
น.ส.จินดาพร ทุมมากุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
650249
น.ส.วัชรีภรณ์ สิงห์ป้อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
650255
นายภูสิทธิ์ มโนฤทธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
650260
น.ส.นิชา ทองโนนสาย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
21  
650361
น.ส.สุภาพร เพ็งพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
650381
น.ส.ปริญา ร้อยชัยชนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
650399
น.ส.กีรติกา รอดนิกร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
650444
น.ส.อภัสรา นาทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
650487
นายจิรภัทร วิบูลรังสรรค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
650489
น.ส.อัจฉราพร ต้นโพธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
650505
นายวรเมธ ชะนอบรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
650513
น.ส.ศศิธร ปลื้มใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
650524
น.ส.นิรัชพร เอี่ยมมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
650529
น.ส.สุวัชนา มังคะการ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650532
น.ส.ศศิกานต์ คลังสมบูรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
650543
น.ส.ศิวากาณต์ อินต๊ะพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650590
น.ส.เบญจวรรณ ปะตังเวสา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650592
น.ส.ศศิกานต์ กลับกลาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
650607
น.ส.นันท์นภัส ระดาเขต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
650613
น.ส.อภิสรา สุขคล้าย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
651034
น.ส.อริศรา บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
651047
น.ส.อธิตา พรหมโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
651048
น.ส.อารียา บุญเสริม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
651052
น.ส.ธนิสรณ์ ศรีหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
651055
น.ส.นันทพร กองปราบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
651209
น.ส.นภวรรณ ถินถาวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
651240
น.ส.อธิชา ฤทธิเสน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
651343
น.ส.ปภาวรินท์ พงษ์ศรีทัศน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
651356
น.ส.กัณณ์ศิริภา ศักดิ์สุธี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
651362
น.ส.วณิชกานต์ ภัทรโภคาธร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
47  
651450
น.ส.ณัฐธยาน์ เพชรจิราวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
651457
น.ส.สุภิรยา ภูสิงห์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
651512
น.ส.ณัชยานัญ จันทร์บำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
651565
น.ส.ญาณิศา ทิมกลับ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด