เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
660041
น.ส.กานต์พิชชา สันติผลธรรม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
660044
น.ส.อภิชยา พวงศุภวิวัฒน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
660052
น.ส.ทานตะวัน แสงแดง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
660054
น.ส.ภัทร์นฤน คงโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
660061
นายภูมินทร์ แซ่เตีย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
660087
นายเจษฎากร ทองอ่ำ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
660090
นายวิภพ วิชัยโย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
660122
น.ส.พิมพ์ญาดา ชาญอนุวัตร
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
9  
660144
น.ส.สุภัสสรา จิตตนุปัสน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
660190
น.ส.เพชรรัตน์ดา คงเพ็ชรศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
660231
น.ส.นนทพร ถาเตรียม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
12  
660240
น.ส.ณัฐศลินทร์ อาจหาญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
13  
660289
น.ส.ชนัญชิดา สมเสนาะทรัพย์ศิริ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
14  
660294
นายธีรชัย อินทวรันต์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
15  
660318
น.ส.วริศรา พรหมศาสตร์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
16  
660329
น.ส.อาธัญญา บวรชัยกุลชญา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
17  
660336
น.ส.ปวันรัตน์ ชัยสาด
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
18  
660347
น.ส.ซัลฟานี สนิง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
19  
660369
น.ส.วันนิสา กิตติกุลธร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
660397
น.ส.กีรติ นิ่มอนงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
21  
660445
น.ส.ธัญฎา ศิริปัญญา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
660515
นายจิรเดช ไพศาลศุภกร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
23  
660518
น.ส.จีรภา เชื้อดี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
660519
น.ส.พิมพ์รัก นารี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
25  
660577
น.ส.กนกวรรณ กิจทา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
660598
นายพงศกร ทรัพย์ประเทือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
660626
นายธนกร นิยมศรี
สาธารณสุขศาสตร์ / การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
28  
660671
น.ส.สุชัญญา แดงไผ่
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
29  
660672
นายศุภชัย เดชอาจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
30  
660677
น.ส.พิพรรษพร วิทยกุลไพศาล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
660731
น.ส.ฐิตาภา เหล็กมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
32  
660802
น.ส.ขวัญชณก อัศวเกรียงไกร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
33  
660866
น.ส.ชฎาพร ขาวพราย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
34  
660880
น.ส.ชุติญา ศรีสอน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
660896
น.ส.ชลดา รุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
36  
660902
นายอัคร เพ็ญสุขใจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
661024
นายชลัช สันต์จิตโต
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
38  
661026
น.ส.จิราพร ดีอุดมวงศา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
661060
น.ส.ณปภา คำสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
40  
661082
น.ส.ชาลิสา สุวรรณสี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
41  
661128
น.ส.สิริญญา หลงพิมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
42  
661148
น.ส.ชุติกาญจน์ อาจผึ่ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
661161
นายสิทธิกร ไชยน้ำอ้อม
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
661171
น.ส.จิราภรณ์ วิหกฤทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
45  
661229
น.ส.เบญจพร ประชุมชน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
46  
661311
น.ส.สุขสม ผิวอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
47  
661362
นายนิติพล สำราญวงษ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
48  
661671
น.ส.สุวนันท์ สินธพเรืองกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
49  
661677
นายรัฐศาสตร์ ดงอุเทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
50  
661710
น.ส.พลอยไพริน เงินอุไร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี