เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630973
นายพีรพล ฉัตรจินตนาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
640022
น.ส.ดวงพร ชาวนาห้วยตะโก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
3  
640063
น.ส.วราธร ตระการฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
640066
น.ส.ณิชานาฏ แดงสันเทียะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
5  
640154
น.ส.แพร สมนวลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
640187
น.ส.โสรญา โต๊ะกาหมอ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7  
640325
นายจามิกกรณ์ เปือยสี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
640331
น.ส.สุวิชญา บุญไชยศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9  
640342
นายสุรเกียรติ ขุนทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
640501
น.ส.ชนันนัทธ์ พโยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
640629
น.ส.สุรัญชนา เนียมเตียง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12  
640636
น.ส.ตรีชฎา ศรีสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
13  
640650
น.ส.นพรัตน์ กมลนาวิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
640666
น.ส.ลนาลักษณ์ สามสี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
640681
น.ส.ธัญญารัตน์ เที่ยงอยู่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
640729
น.ส.สวิตตา วุฒิยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
640798
น.ส.ศรัณย์พร เปลี่ยนทรงดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640823
น.ส.ณัชชา เวียงแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640880
น.ส.ภัทรา บุญทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20  
640885
นายชินพัฒน์ วิบูลสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
21  
640916
น.ส.กัญญาพัชร หนูทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640925
น.ส.สรัลพร จันทร์เพ็ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640936
น.ส.ศุภิสรา นาคเทียม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640949
น.ส.อินทิรา ฉั่วยู่เน้ย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640991
น.ส.นิตยา แย้มศาสตร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
641000
น.ส.พรทิชา ประทุมมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
641004
นายกองทัพ ศรีเส็ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
28  
641010
น.ส.ธัญชนก ภู่ทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
641101
นายสถาพร พุ่มผกา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
30  
641106
นายสพลเชษฐ์ จันทร์จำปา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31  
641142
นายชุณหกาญจน์ โชคบริบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32  
641188
น.ส.วดี สายืน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
641206
น.ส.นรินทร์ญา แฟสันเทียะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
641226
น.ส.ปารีดา ฮุยเอ๋ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
35  
641393
นายวิชญ์พล ปลื้มใจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
641445
นายถิรวัฒน์ จันทร์หัสดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
641449
น.ส.ดลวรรณ ขันทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
38  
641456
น.ส.ศิริรัตน์ อุ่นกำเนิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
641488
น.ส.ชัชธิฎาพร ไพสาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
40  
641497
น.ส.เบญจมาศ เรืองบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
41  
641498
น.ส.รวิวรรณ์ ยิ้มแสง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
42  
641499
นายจิรพัส ธรรมศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
43  
641512
น.ส.ทิพยสุคนธ์ นวลแตงอ่อน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
44  
641523
น.ส.ชุดาภา พรหมมาเย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
45  
641543
น.ส.เปรมนิภา โพธิ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
641557
น.ส.อัสมี่ หอมสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
47  
641562
น.ส.อนุสรา ปุณขันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
48  
641565
นายภีรภัทร พูลผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
49  
641684
นายวรกานต์ กินตายายนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
50  
641690
น.ส.ณราธิป ภู่น้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่