เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา COM001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650019
น.ส.พิมพ์ลภัส ดาวหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
2  
650020
นายธีรนพ เลาหะเดช
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
3  
650021
นายธีรชาติ ทันตานนท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
4  
650022
น.ส.ภัทรวดี แซ่เบ๊
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
5  
650030
น.ส.ธวัลหทัย อิ่มเอี่ยม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
650060
น.ส.สุธิตา นาแสวง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
650069
น.ส.ธนพรรณ เด่นสินเกษม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
650070
นายรชานนท์ ศิลาวงศ์สวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
650079
น.ส.ณัฐนันท์ จันทร์ทองภักดี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
10  
650092
น.ส.พรปวีณ์ ลิหงวน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
11  
650105
น.ส.ปิยาภัสร์ สุขวงษ์ศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
650109
น.ส.พุทธิดา เผ่าผา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
650115
นายพัสกร ใจซื่อ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
14  
650124
นายณฐพงศ์ แสนดาหมื่น
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
15  
650125
นายชุติพนธ์ โพธิ์จำศิล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
16  
650159
น.ส.กาญจนา ปริโพธิ์ตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
650169
น.ส.วรัณญา พากูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
650172
น.ส.วนัสรินทร์ ปะสาวะภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
650180
น.ส.ณปภัช วัดบุญลือ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
20  
650212
น.ส.ชนิสรา ภูพันนา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
21  
650217
น.ส.สุพิชฌาย์ เทือกกลาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
650241
น.ส.ธันยาภัทร์ อินทร์รัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
650242
น.ส.พิมพ์พลอย โพธิ์ย้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
650253
น.ส.อรพิมพ์ ประทุมตรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
650420
น.ส.มาศิยา พินพมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
650426
น.ส.กชรัต สิทโคต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
650433
น.ส.ประภาพร แซ่ลิ้ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
650447
น.ส.ธิดา จันทร์ทัต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
650460
น.ส.วันวิสา รุ่งเรืองกิจกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
650493
น.ส.ณัฐณิชา แก้วโกย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650495
น.ส.สิราวรรณ ลำดวนหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
650498
นายธันยธร สีมาขจร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650507
น.ส.จิตสุภา มณีรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650510
น.ส.หฤทัยชนก พรงาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
650511
น.ส.มานิดา รักษากลิ่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
650534
น.ส.อาภาวรินทร์ ทัศมี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
37  
650542
น.ส.ณัฐวดี กรไชยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
650579
นายศรัณยู ทาคายามะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
39  
650581
น.ส.จุฬาลักษณ์ มิ่งเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
40  
650582
นายปณิธาร ดีบาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
41  
650651
น.ส.ศศิวิมล อินตะนิล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
650656
นายอัครวัฒน์ ช่างนาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
650673
นายพัทธรเทพทัต ดิษยสมบัติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
651086
น.ส.สุธามาศ ธิต๊ะ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
45  
651234
น.ส.ปัณฑิตา พรพิฆเนส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
651427
นายธิติพันธ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
47  
651458
น.ส.ชนนิกานต์ สังกา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
651482
น.ส.ณัฐริกา หันไชยศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
651636
น.ส.จารวี ศรีนาค
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
50  
651928
น.ส.ณัฐธิดา จักรวาลชัยศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์