เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS1001 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
631038
น.ส.สุพัตรา วะเศษสร้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
631039
น.ส.มณีภัช วรรณศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
631040
น.ส.นันท์นภัส อ่ำน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
631053
น.ส.ศิริวิภา ธิติทรัพย์ยืนยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
631055
น.ส.ศศินา กำมันตะคุณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
631057
น.ส.ณิชกมล วิจิตรโสภณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
631063
น.ส.ธนมล ซึ้งโกวิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
631064
น.ส.กมลชนก ตวงวิไล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
631079
น.ส.นิธยานันท์ ปันส่วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
631085
นายเจษฎา ศิริชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
631091
น.ส.สุภาวดี บรรณบดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
631099
น.ส.อรอนงค์ เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
631115
น.ส.ปพิชญา คณะรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
631126
น.ส.ฉันทพิชญา มะโยธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
631152
น.ส.ภาวดี กันชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
631171
น.ส.วรัญชนา คุณารูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
631187
นายวสันต์ ทับทิมหิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
631198
น.ส.ภัทรลดา นารอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
631203
นายวิทยา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
631255
น.ส.กมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฏี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
631274
น.ส.พลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
631305
น.ส.วาสนา ไชยโนน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์