เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS1001 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620005
น.ส.พิชฌภรณ์ จำปาบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620007
น.ส.ภัคจิรา สุขประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620008
น.ส.พัชชาภา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620010
น.ส.จิดาภา อิ่มเพิ่มสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620013
น.ส.วนิดาพร ทองโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620014
น.ส.จิราภรณ์ ปานเขาย้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620022
น.ส.บุณยานุช วงศ์วัฒนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620046
น.ส.อมรรัตน์ คำหงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620590
น.ส.ปนัดดา ดึนกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620591
น.ส.วิภาวรรณ แก้วตีน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620592
น.ส.พรบุศรา แหวนหล่อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620593
น.ส.ธิดารัตน์ เต้าทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620594
น.ส.กนกพิชญ์ กาญจนามัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620595
น.ส.สุภาวดี วิชัยวนารัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620596
น.ส.จิราพร ภักดีนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620597
น.ส.ศิริลักษณ์ สรรพกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620598
น.ส.กันยารัตน์ ศรีอำพล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620599
น.ส.สุพิชยา ฤกษ์เกษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620600
น.ส.วงศิยา สนามชวด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620601
น.ส.นริดา ศรีกุดเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620602
น.ส.มัทธิกา พิมพ์เสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620603
น.ส.วราภา บุญส่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620604
น.ส.เจนนิพิฐ ภูคดหิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620606
น.ส.ทาริกา สุราลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620607
น.ส.เกตุวรินทร์ พิมภิรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620608
น.ส.พรรณิภา ด่วนเดิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620609
น.ส.ศศิวิมล กองวารี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620610
น.ส.ฎรินรัตน์ สุขสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
620611
น.ส.จีราพร พัชรมงคลสกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620619
น.ส.สุภัคนันท์ เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
620620
น.ส.ณัฏฐิกานต์ วงศ์ละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
620634
น.ส.จิตวิมล พรหมพิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
620640
น.ส.ปิยารัตน์ เลาสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
620642
น.ส.จารุกร แซ่จึง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
620646
น.ส.ลลิตา กังบุญมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
620650
น.ส.กัญญารัตน์ โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
620651
น.ส.ปรียานันท์ ฝ่ายพนอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
620653
น.ส.รัชนีกร แสวงศิลป์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
620656
น.ส.พุทธรักษา ทรงประทีปกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
620659
น.ส.ศิริลักษณ์ เถระพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
620660
น.ส.อภิญญา ปาสาจัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
620663
น.ส.เปรมทิพย์ สุวรรณวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
620664
น.ส.ปณิธาน หงษ์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
620682
น.ส.ธนพร สุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
620689
น.ส.เสาวนิจ หรั่งดารา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
620690
น.ส.ศุศราภรณ์ ดอนหนองบั่ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
620691
น.ส.สิริยากร สาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
620710
น.ส.แพรวา นาทันลิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
620712
น.ส.พิชามญชุ์ แสงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
620726
น.ส.รุจิกาญจน์ ไชยวารีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
620730
น.ส.ปริยา เขื่อนแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
621036
น.ส.ศศิชา จิตต์สอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
621038
น.ส.อรปรียา ด่านวันดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
621045
น.ส.พชรมณฐ์ กฤชปัญญาวโรช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
621047
น.ส.เอกวี ทวีบท
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์