เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS1001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610283
น.ส.กมลรัชต์ คำยา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
620055
น.ส.ณัฏฐา พันลุตัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
620102
นายอรรจน์ เกษมศิลป์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
620199
น.ส.ศิรินภา ตะโยธิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
620392
น.ส.ญารวี นามะสนธิ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
620401
นายธีรนันท์ สุระวิทย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
620455
น.ส.ชนนิกานต์ นามศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
620572
น.ส.ศศมล หุยนันท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
620674
นายวัชระพล นามวิชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
620742
น.ส.ศิรินทรา โพธิลำเนา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
620775
น.ส.ชุติญา ภิญญโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
620783
น.ส.ปัทมา บุษบามาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
620800
น.ส.อรพรรณ เอี่ยมสอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
620806
น.ส.รสา กุลัดนาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
620811
น.ส.ปรียานุช เอี่ยมสอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
620846
น.ส.พรนัชชา แสงแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
620884
น.ส.ชนิภรณ์ สุขดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
620906
น.ส.ศศิพิมพ์ เคนศิลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
620996
น.ส.กุลสิริ สิริพงษ์วิเชษฐ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
20  
621063
นายนที รัศมี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
21  
621065
นายอาณัฐ สุวรรณศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
22  
621213
น.ส.ศิริญากรณ์ ตันเล็ก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
23  
621216
น.ส.ธัญวรัตน์ ชัยสกุลโสภณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
24  
621228
นายเกียรติภูมิ เอมสมบูรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
25  
621351
น.ส.กวิสรา ไกรนรา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
26  
621365
น.ส.ภานุชนาถ เจริญเขต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
27  
621368
น.ส.ณัฐธิดา พลดงนอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
28  
621422
น.ส.นุจบา ธรรมชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
29  
621471
น.ส.ธัญศญา ชาญดนตรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
30  
621484
นายสิทธิชาติ ลาภกิจจึงเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
31  
621489
น.ส.อุมาพร จิตรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
32  
621521
น.ส.วริศรา ชูนุ้ย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
33  
630024
น.ส.ชนิตา มีชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
34  
630179
นายศุภกร ประดับเพ็ชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
35  
630391
นายธนศภณ เกื้อมรัมย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
36  
630409
นายลักษณ์นันท์ ศุขโรจน์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
37  
630425
น.ส.ชนิสร หร่อยดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
38  
630432
นายกฤตบุญ ภัทรอจลานันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
39  
630437
น.ส.ณัชชา เอกอนันต์ถาวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
40  
630449
นายอรัญ มาร์เดอโรเชี่ยน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
41  
630476
นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเจริญยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
42  
630518
นายจิรานนท์ เข็มกลัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
43  
630535
นายคณากร แถวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
44  
630605
นายธนชัย ศรีบุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
45  
630608
น.ส.รวิพร บุญคำภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
46  
630623
น.ส.กานต์ทิตา จำปาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
47  
630629
น.ส.ชุติกาญจน์ แสงประดับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
48  
630704
นายธรณ์ธันย์ กรแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
49  
630760
นายวิศรุต วิริยะเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
50  
630876
น.ส.รติกร สีละพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
51  
630898
น.ส.ฐิติยา โท่นขัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
52  
631155
นายปวรปรัชญ์ จันทร์ปลูก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
53  
631244
นายกิจกวิณ หาญสุรนันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
54  
631249
นายณพวัฒน์ ภูติเกียรติขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
55  
631262
นายภวินท์ มีคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
56  
631375
นายณัฐพล แก้วชุม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
631380
นายกฤษณะ โคกทมชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์
58  
631384
น.ส.ชญานิศ สะอาดแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปัญญาประดิษฐ์