เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS1001 กลุ่ม 11
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620039
น.ส.ปทิตตา สงวนสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
2  
620043
นายศุภวิชญ์ ควรดำรงธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3  
620108
นายภูวดล เทพปรียากุลกาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4  
620176
น.ส.สุนารี บำรุงจิตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
5  
620398
น.ส.กุลสตรี ดาทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
6  
620454
น.ส.ชนิกานต์ คูณสวัสดิกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
7  
620551
น.ส.ปิยวรรณ กิจวนา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8  
620699
น.ส.ชมพูนุช จินาเหงียบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9  
620818
น.ส.ปฏิญญา เสถียรเขต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10  
620819
น.ส.ปาณิสรา ภู่ทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11  
620826
น.ส.เปรมมิการ์ พงศ์เตรียง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12  
620830
นายรชต สิงห์สุภาพกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13  
620910
นายกฤษณพงษ์ หลุ่งเป้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14  
620934
นายปฏิพล เทสมสุข
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
15  
621014
น.ส.ศิรินันท์ เทพสุติน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16  
621101
น.ส.กิ่งกาญจน์ ทิพย์คูนอก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
17  
621109
น.ส.คชาภรณ์ อิ่นอ้าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18  
621151
น.ส.สรัญญา น้อยตำแย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19  
621188
น.ส.กฤติยาภรณ์ เมฆมาก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20  
621208
น.ส.สุจิตรา จันทนะสุต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
21  
621210
น.ส.กัญญาณัฐ มุลศรีสุก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22  
621301
น.ส.นิรมล ชะมาเพ็ชร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
23  
621360
น.ส.กชกร หมื่นแสน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
24  
621452
น.ส.สุกัญญา แย้มสุวรรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
25  
621478
น.ส.นริศรา ชัยเชียงพิณ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน