เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS1333 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621858
นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
621863
นายเกียรติศักดิ์ จบศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
621864
นายวงศกร จงสมจิตต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
621879
นายทักษิณ ทองคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
621904
นายผณินทร์ งามชื่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
6  
630024
น.ส.ชนิตา มีชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  
630179
นายศุภกร ประดับเพ็ชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
8  
630425
น.ส.ชนิสร หร่อยดา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
9  
630449
นายอรัญ มาร์เดอโรเชี่ยน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
10  
630476
นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเจริญยิ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
11  
630518
นายจิรานนท์ เข็มกลัด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
12  
630535
นายคณากร แถวภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
13  
630605
นายธนชัย ศรีบุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
14  
630623
น.ส.กานต์ทิตา จำปาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
15  
630629
น.ส.ชุติกาญจน์ แสงประดับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
16  
630704
นายธรณ์ธันย์ กรแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
17  
630760
นายวิศรุต วิริยะเกียรติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
18  
631155
นายปวรปรัชญ์ จันทร์ปลูก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
19  
631244
นายกิจกวิณ หาญสุรนันท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
20  
631249
นายณพวัฒน์ ภูติเกียรติขจร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
21  
631262
นายภวินท์ มีคุณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์