เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CS4916 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600317
นายธนเกียรติ สร้อยทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2  
600378
นายชรินทร์ วิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
3  
600757
นายยุทธพร บุราณสุข
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
4  
600912
นายกิตติ ดีนิสสัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
5  
601085
น.ส.กันธิชา เสมศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
6  
601160
น.ส.เบญจมาภรณ์ แพงคำอ้วน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
7  
601415
นายนาวิน มั่นน้อย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
8  
601541
นายสหัสวรรษ รังรงทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
9  
601934
นายอภิสิทธิ์ ไทยสมบูรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
10  
602133
นายอภิวัฒน์ ลี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาการคอมพิวเตอร์