เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CU2023 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611015
น.ส.ฐิชาพันธุ์ เกิดความเย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
611140
น.ส.อภิญญา คำลอย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
611144
น.ส.รักษา หินสูงเนิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
611180
น.ส.อัซฮามีย์ สาอิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
611335
น.ส.บุณฑริกา สมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
611479
น.ส.สุกัญญา วันดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
611556
น.ส.อรินณรา เพ็งนำ้คำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
611557
น.ส.ณัฐวดี ทิศกระโทก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
620020
น.ส.ชนัญญา เส็งพานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
620124
น.ส.ธัญรดา เพ็ชร์ทูลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
620152
น.ส.ลภัสรดา เบญจประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
620232
น.ส.อริย์กันตา โสทนา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
620271
น.ส.พลอยไพลิน อภัยโส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
620352
น.ส.วัชราภรณ์ ศรีนกทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
620386
น.ส.พรพิมล ดอนไฟ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
620420
น.ส.กรรชนิกา ทับมณี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
620453
น.ส.อนุรดี ร่าเริง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
620463
นายชัยสิทธิ์ ทองอำนาจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
19  
620629
นายศุภกร คุปติชน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
620935
น.ส.สุวนันท์ บุญเรือน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
620946
น.ส.ชลธิชา ประสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
620949
นายจิรายุส ก้อนต๊ะเสน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
621048
น.ส.นิชาภา ธาราสันติสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
621357
นายชัชชัย ศรีแพ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
621389
นายสิริวุฒิ ประเทิงจิตต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
621849
น.ส.ธนาคาร ยอดทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด