เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EC1023 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
3  
620285
น.ส.ปาริฉัตร สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
7  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
8  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
9  
620387
น.ส.กัญญ์วรา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
10  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
12  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
24  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
25  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
27  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
630076
น.ส.ปิ่นประภา วงษาวัตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
630199
น.ส.ชนิตา ยิ้มแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
30  
630414
นายนิธิวิทย์ บุญใส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
31  
630492
น.ส.ฐิติพร หมายพึ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
32  
630630
นายพิพัฒน์มงคล อริยธนาไพศาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
33  
630632
น.ส.หนึ่งฤทัย ผูกพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
34  
630648
น.ส.ณัชชา สุวรรณมุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
35  
630696
นายภูสิทธิ์ มาโนชนฤมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
36  
630697
นายชัยกร พูนจินดาถาวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
630861
นายฆณนนท์ แสงยนต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
38  
630954
น.ส.สุภลักษณ์ สิงห์หมอก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
39  
631077
น.ส.สตรีรัตน์ ศรีรักษ์สูงเนิน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
40  
631218
นายสหรัฐ ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด