เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา ED1072 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601066
น.ส.ชนกนิษฐ์ จันทพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
601301
น.ส.ชมัยพร บำรุงรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
601312
น.ส.กัญญารัตน์ สองศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
601536
น.ส.ธัญชนก ตันสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
601557
น.ส.พนิดา ตั้งพรทรงพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
601589
น.ส.สุพันธ์ทิพย์ แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
601602
น.ส.ชฎาพร ศรีทา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
601743
น.ส.ปรีดาพร ดำคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
601751
น.ส.วรรณวิสา ศาลางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
601988
น.ส.ภัคจิรา วัฒนาวิโส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
602015
น.ส.จันทรา นบนอบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
602023
นายธนัญกรณ์ สุทธิหวังเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน