เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา ED1072 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600202
น.ส.ญาโณบล พลายงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
600311
น.ส.พรปวีณ์ ตั้งเสรีสิทธิกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
600522
น.ส.กนกวรรณ จิตรเที่ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600615
นายเสฏฐวุฒิ ช่วยแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
600644
น.ส.รัตนาภรณ์ สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
600694
น.ส.ฐิตาพร วิมลธรรมวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
600710
น.ส.นันทินีย์ ลิล่ำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
600950
น.ส.สกุลตุลา สายคำกอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
601390
น.ส.สุรัญญา จะรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
601615
น.ส.ญาณิศา จันทรมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
601650
น.ส.มาลินี สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
601748
น.ส.วาสนา วงษ์ดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน