เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา ED1133 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600465
น.ส.อนงค์อร บุญจินา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
600795
นายนรวิชญ์ โมลีเศรษฐ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
601568
น.ส.ณัฐวดี ชุมทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
601706
น.ส.อภิชญา บุญรุนโพธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
601834
น.ส.สุกัญญา พงษ์สุวินัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
602134
น.ส.รสริน บุญทิพย์พาเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
602161
น.ส.ณปภัช มณีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
602163
น.ส.ชุติปภา งามทรัพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
610997
นายกนกรัฐ ขุนตาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
611314
น.ส.สรวีย์ ศรีสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
611450
น.ส.พรพนิต เก็ดเบียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
611656
น.ส.จิรัชฌา ยุทธนาโยธิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
611680
นายธนทัต เปลี่ยนสมาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ