เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640012
น.ส.สุชานาถ ทองอินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
640041
น.ส.ชญาดา คงแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
640046
นายณัชพล ตันเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
640054
น.ส.อภิสรา เมืองมูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
640144
น.ส.พรชิตา ร้อยเเก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
640171
น.ส.สิรินธร เอี่ยมโอภาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640172
น.ส.กัณธิชา หมอยาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640174
น.ส.อัชฌา วงศ์สวรรค์พร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640179
น.ส.ภัทรนันท์ เพ็ชรนิล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640191
น.ส.อภิญญา ศิริพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640279
น.ส.ภาสินี เลิศสุวพิพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
640280
น.ส.ฟัตฮียะห์ ดาหาเล็ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640435
น.ส.ซาฟิกะห์ สิเดะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
640438
น.ส.นิมัสสุรีย์ ฮามะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
640455
น.ส.รสรินทร์ หลักฐาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
640508
น.ส.วชิราภรณ์ เหมินทสูตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640522
น.ส.หยกฟ้า คงหมั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640537
น.ส.สุภาพร ศรีจันทึก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640579
น.ส.ปนัดดา สุพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
640672
น.ส.สิดารัตน์ สุขไสว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
640753
น.ส.หทัยรัตน์ อรบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640770
นายศักรินทร์ ตันติวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640792
น.ส.ชลธิชา คุ้มพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640822
น.ส.สุชาดา จันทะแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640831
น.ส.เบญญาพร แสงยศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
640856
น.ส.รพีพันธ์ จันทร์คล้าย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
640860
น.ส.ณัฐณิชา เสนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
640861
น.ส.อุบลวรรณ บุญโกสุม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
640867
น.ส.อภิชญา จั่วสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
640883
น.ส.พิชญามล สิงห์ใจบุญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
640884
น.ส.สุรัตนา แดงเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
640886
น.ส.ณภัทรดา พันชารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
640893
น.ส.ชลธิชา ทรงแบน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
640943
น.ส.เณศรา กลิ่นขจร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
640965
น.ส.ไอลดา วันขวัญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
640966
น.ส.ศิรินทร์ญา ศรีตะโคตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
640975
น.ส.สุทธิดา แพงกันยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
640979
น.ส.ธนัชชา แสงพักดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
640983
น.ส.สุธิดา หอมตลบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
640985
น.ส.อัญชนิกา ต้นกระโทก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
641005
น.ส.สุมาลี ท้องพิมาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
641009
นายศตกัลป์ มีบาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
641172
น.ส.อัสฟีญ่า สามะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
641174
น.ส.ณัฎฐริณีย์ สมาเด๊ะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
641196
น.ส.เบญญาภา ทองเชื้อ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
641233
น.ส.ดวงหทัย จงจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
641236
น.ส.วริศรา อ้นอมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
641237
น.ส.กวินธิดา แจ่มมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
641241
น.ส.พิมพ์ชนก คำไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
641256
น.ส.ธีราพร สิงห์แก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
641262
น.ส.ศิริวรรณ วิจิตรฉัตรชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
641265
น.ส.พัฐฉยานิณท์ ไทรพันธ์แก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
641271
น.ส.พัธทรนันท์ เทียนธัญกรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
641280
น.ส.จิรัชญา อิ่มสุดใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
641289
น.ส.ชนิกานต์ บวรพัฒนพงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
641317
น.ส.ปิยภัทส์ ศรีหว้าสระสม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
641336
นายณภัทร สุวงศ์ษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
641343
น.ส.อาภาพัชร เพ็งสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
641345
น.ส.ปวริศา โตดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
641346
น.ส.สุจิรา พงษ์ไชยกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
641348
นายวัชรพล เพ็งเรือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
641354
นายวิริยะ เลิศวิลัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
641360
น.ส.นัชชา ปลูกรัก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
641362
น.ส.กิตติยากร ชุมนวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์