เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640043
น.ส.วิไลวรรณ กงแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
640047
น.ส.ธนัชพร ชัยมหาวงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
640052
น.ส.ปิ่นมนัส คุลีลัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
640250
น.ส.ชญาณี แพเมือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
640264
น.ส.ยุภา อาษาราษฎร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
640284
นายเจษฎา รัตนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640286
นายธนกร ประสารตระกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640411
น.ส.ญารัชฏา นันจันที
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640479
น.ส.สุดารัตน์ โทษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640482
น.ส.ธนัชพร เฉื่อยวิบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640488
นายวุฒิภัทร เมตตาวิหารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
640490
น.ส.จิรดา บุญโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640493
น.ส.ณัฐวศา ขอสกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
640504
นายณัฐภัทร เทศวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
640554
น.ส.สุกันยา จารัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
640564
น.ส.ณัฐชยา พุ่มจำปา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640588
น.ส.พรรณปพร จันทร์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640601
น.ส.ชนาธินาถ ขำคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640641
น.ส.นับทอง อัฑฒพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
640654
น.ส.ภาวิดา สุทธิสถิตย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
640660
น.ส.จุฑามาศ ธนบัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640730
นายพิทวัส ไกรจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640731
นายสุเมธ ต่วนจะโปะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640740
น.ส.วรัชยา แซมสีม่วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640748
นายอนาวิล วราภรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
640752
น.ส.ไอรดา วงค์เสาร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
640761
น.ส.ธนพร นุ้ยไม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
640762
น.ส.กนกพร เอี่ยมสอาด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
640764
นายอรรถพล เพชรช่วย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
640784
นายพัฒนพงศ์ ปิดสายะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
640788
น.ส.ลักศิกา ผาร่วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
640811
น.ส.พัฒน์ลดา กลอยสวาท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
640812
น.ส.ณญาดา ทรัพย์ประเสริฐสินธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
640838
น.ส.สรัลพร ปาปะขัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
640845
นายธนวัฒน์ ลิ้มรุ่งสุโข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
640849
นายบัญชา วงศ์ไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
640850
น.ส.พัชริดา เกิดสมุทร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
640852
น.ส.ตาปนา ตะเพียนทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
640857
น.ส.ยอดกมล บัวศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
640859
น.ส.โยษิรินทร์ โพธิ์แสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
640862
น.ส.ปวรรณรัตน์ เศษวงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
640869
นายชานน ช่างรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
640871
น.ส.อัญชิสา ประเสริฐสังข์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
640898
น.ส.จารุมน วังพรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
640899
นายกิตติพงศ์ ตินนัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
640907
น.ส.วริศรา สุตะวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
640910
น.ส.จิราภรณ์ ทัศบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
640924
น.ส.กิรณา เห็นเจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
640982
น.ส.ชาลิสา ศรีสุธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
640984
น.ส.ดวงกมล โสภาวัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
641111
น.ส.เมษญา ศรีขาวผ่อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
641113
น.ส.ภัทรวดี ละอองดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
641115
น.ส.วิไลภรณ์ พลทะศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
641131
น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีตาแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
641147
น.ส.ณัฐสุดา เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
641154
น.ส.กุลธิดา ภาคาแดน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
641193
น.ส.สุภัชชา ชุบบุญผ่อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
641261
น.ส.ณัฏฐธิดา ฉันทนิมิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
641274
น.ส.ภิญญดา มุมสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
641293
น.ส.ณัฐรุจา ศรีก๊กเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
641296
น.ส.ประณิตา มีสิทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
641306
น.ส.ทัตพิชา วัฒนะน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
641310
น.ส.สิริเกต วรรณทวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
641311
น.ส.ฐิติชญา สื่อตบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
641327
น.ส.กันต์ฤทัย ไชยพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์