เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650002
น.ส.จิราภัทร จันทะวงค์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
650008
นายภูวดล แสงศรี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
650010
น.ส.ภรศศิร์ ชูชาติ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
650038
น.ส.ทักษภรณ์ สุธิราธิกุล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
650252
น.ส.พรรณนิภา บรรเทา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
650264
น.ส.เพชรลดา บุญเทียม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
650299
น.ส.นภาลาภ ฉัตรพิริยกุล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
650313
น.ส.สุพิชชา มณีอินทร์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
650340
น.ส.ณิฌาพร บุญสา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
650347
น.ส.จุฬาลักษณ์ หนูพร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
650434
น.ส.อัจฉรา มาดเหมาะ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
650530
น.ส.ปาริชาติ อบมา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
650552
น.ส.อัญธิภา หล่อวัฒนศิริกุล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
650595
น.ส.เมฑิกา แซ่เย่า
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
650603
น.ส.มงคลรัตน์ วรวงศ์กิ่ง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
650678
น.ส.อัสนี กาหม๊ะ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
650719
นายศิรศักดิ์ พันที
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
650727
น.ส.รินรดา นามมณี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
650760
น.ส.รัญชณ์ณิศา ทองอุบล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
650784
น.ส.ธรรมจิต มหานิยม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
650789
น.ส.อภิชญา ผลประโยชน์วัฒนา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
650839
น.ส.พรนภัส วงค์ฉายา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
650972
น.ส.ภครินทร์ บุณยทรัพย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
651012
นายธนวินท์ ธรรมธารา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
651061
นายภาคิน วีระพัฒนา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
651078
น.ส.ปพิชญา คำลือชา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
651238
น.ส.ภัทราพร แก้วดี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
651245
น.ส.แพรพลอย ไทยประกอบ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
651249
น.ส.รัชฎาภรณ์ ศิริไพบูลย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
651263
น.ส.คณัสนันท์ กันยางค์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
651284
น.ส.ศิริกานต์ ขุนพิทักษ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
651487
น.ส.ณัฐธยาน์ ลิขิตมณีชัย
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
651503
น.ส.กนกพร รัตนาธรรม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
651574
น.ส.รัตนารัตน์ อินทร์ประยูร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
651616
น.ส.ทัชชญา มงคลศิริ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
651669
น.ส.วรรณพร ทองสุข
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
651672
น.ส.เพ็ญวิภา แซ่หลิว
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
651743
น.ส.มณีรัตน์ ศูนย์จันทร์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
651752
น.ส.สุวรรณี โพธิ์สุวรรณ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
651759
น.ส.ปุณยวีร์ สุทธิพงษ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
651764
น.ส.กมลลักษณ์ เวียงคำ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
651768
น.ส.พิยะดา ต่อสูงเนิน
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
651780
น.ส.นฤพร จันศรีทอง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
44  
651800
น.ส.อลิสา จิตรพระยา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
651934
น.ส.วิมลทิพย์ พูลชัย
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
46  
651957
น.ส.ศศิธร พานิช
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
47  
651967
น.ส.ศลิษา ทวีอภิรดีปัญญา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
651972
นายวีรวัฒน์ ทวีแสง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ