เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640075
น.ส.ฐิติมา มะณีแนม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
640076
น.ส.จริยา พิทักษ์กุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
640077
น.ส.สุธาสินี กรเกษม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
640082
น.ส.ณัฐวดี เงินประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
640087
น.ส.สิรัญญาภรณ์ สีเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
640108
น.ส.ชุติมา สุขสกุลไพศาล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640210
น.ส.อภิสรา จี้เพชรงาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640233
น.ส.รัตนาภรณ์ พันธุ์ฟอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640309
น.ส.พรชนก มีอยู่สามเสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640310
น.ส.ประจงจิตร จำปางาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640311
น.ส.ณัฐนิชา พระพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
640348
น.ส.สุดารัตน์ แสนสงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640371
น.ส.พลอยชมพู รักงาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
640372
นายกัมพล ศรีสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
640373
น.ส.นภัสสร สีมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
640377
น.ส.ปุณชญา คุ้มวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640494
น.ส.ปลายน้อย สารโภคา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640523
น.ส.ณัฐธิดา เรืองเดช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640575
น.ส.กัณฐิกา สีดาแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
640577
น.ส.สุนิสา สุขเสริม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
640614
นายการุณย์ ปุระชาติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640637
นายศุภณัฐ ชูแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640674
นายภราดล มณีโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640756
น.ส.จันจิรา จันทายืน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640772
น.ส.มาริสา ชูศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
640773
น.ส.อังคณาพร เหล่าอุด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
640776
น.ส.อาภาพิชญ์ โชติช่วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
640781
น.ส.ร้อยแก้ว พลเยี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
640793
น.ส.ธัญญลักษณ์ สร้อยมาลุน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
640826
นายภัทรภณ ยิตติพินิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
640828
น.ส.ชลธิชา ช่างเรือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
640829
น.ส.ศุภรดา โนรีราษฎร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
640830
น.ส.ปฐมาวดี ศรีเวียงยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
640836
น.ส.เดือนห้า เยกิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
640839
น.ส.สุพิชฌาย์ วีรประพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
640868
น.ส.นิรัญญา ศรีแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
640888
น.ส.ทิราวรรณ สมยาธร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
640891
น.ส.นภัสสร จิตต์สูง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
640900
น.ส.กัญญาภัค ช่องสิริโชค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
640903
น.ส.จณิสตา ไกยราช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
640912
น.ส.รมิตา มะลิทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
640913
น.ส.อชิรญา ถุงเงิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
640926
น.ส.เจนจิรา จันทร์มณี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
640930
น.ส.ธีรดา ฦาชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
640932
น.ส.โสภาพรรณ กาวิชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
640933
นายโพธิวงศ์ ภิรมย์ไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
640934
น.ส.ณัฎฐา แก้ววรรณา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
640935
น.ส.สุนัสดา ประชานัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
640952
นายธนัชชา สิริพิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
640957
น.ส.ปานไพลิน ปัตพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
640958
น.ส.กฤตาภรณ์ วงศ์ชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
640961
น.ส.พีรญา เทศเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
640962
น.ส.สุธินันท์ สุดเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
640977
น.ส.ศิริวรรณ อุพลรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
641006
นายฤทธิเดช สมเกื้อ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
641007
น.ส.นันท์นภัส เลาหเจริญพานิช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
641069
น.ส.ณัชชา ชินบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
641072
น.ส.ชลธิชา บิลยะขวา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
641128
นายศตคุณ ปัสสาโก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
641150
น.ส.ธนพร อุยเอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
641162
นายธีรภัทร วายโศกา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
641191
น.ส.ศศิธร บุญรอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
641192
นายพศวัต ชูเชิด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
641220
น.ส.พิชญา วงศ์สุรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
641240
น.ส.ชลธิฌา นาคดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์