เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640676
น.ส.สุทธิกานต์ ไขละเมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
660056
น.ส.พัชรสุวนิษฐ์ สกุลราษฎร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
660080
นายพีรวิชญ์ ศรีสาคร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
660081
น.ส.สายสวรรค์ ภักดีบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
660132
นายธนดล แก้วมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
660140
นายณกรณ์ ใจอยู่
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
660148
นายเตชพัฒน์ พรมรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
660169
น.ส.ชญานิน บึงโบราณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
660175
น.ส.ธิดารัตน์ ทารักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
660181
น.ส.ลดา ชูเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
660186
น.ส.สิริเนตร สหะไชย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
660191
น.ส.สุชารัตน์ เพไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
660198
น.ส.สาธิตา คำลือ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
660203
น.ส.คนธวัลย์ ทองอ่วมใหญ่
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
660229
น.ส.นพิชฐา สงวนศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
660263
น.ส.ปาณิสรา จุ่นเเพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
660278
น.ส.ชนากานต์ เรืองเอี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
660297
น.ส.ไพรินทร์ เทพชนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
660299
น.ส.วริศรา เคยสนิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
660302
น.ส.จริญาพร สาระถี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
660309
น.ส.เบญญา นนท์คำวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
660317
น.ส.กาญจน์ณิชา รักษาอินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
660320
น.ส.โชติกา ตั้งมั่นภูวดล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
660334
น.ส.ชลิดา จันทรบุญยาพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
660344
น.ส.ปรียาภรณ์ มานะสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
660359
นายจักรรินทร์ ร่วมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
660377
น.ส.นันท์ธิญา จันทร์ไพสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
660386
น.ส.สุประวีณ์ ธนโชคบุญศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
660444
น.ส.เพชรไพลิน ทวีแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
660988
น.ส.ภัทรวดี คงเพิ่ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
660997
นายธารทอง ปรีชาวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
661004
น.ส.ธวัลรัตน์ ลิ้มรุ่งสุโข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
661034
น.ส.อัจฉรานันท์ สินน้ำคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
661059
น.ส.พัชรพร บุญถูก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
661089
น.ส.กชกร ม่วงเรือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
661110
นายชามัชชา เดเช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
661197
น.ส.ธารารัตน์ บุญทานัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
661198
นายธนวัฒน์ บูรมิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
661217
น.ส.นิชากรณ์ ปะกิคา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
661396
นายนันท์ธวัฒน์ ตั้งรุ่งวงษ์ธนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
661398
น.ส.ฉัตร์สุดา หิตศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
661404
น.ส.พิมพ์วลัญช์ จีราคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
661419
นายหฤษฎ์ ประกอบแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
661425
น.ส.จิดาภา หอมจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
661431
น.ส.พันธ์วิรา ศาลางาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
661437
น.ส.ทิชากร เทพมาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
661444
น.ส.ภวิกา ลิคะสิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
661448
น.ส.อมลณัฐ ซื่อตรง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์