เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650042
นายทักษ์ดนัย ไทยเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
650048
นายปัณณวิชญ์ บุญสุยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
650071
น.ส.ประภัสสร สุริวงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
650127
นายรัชกฤช แย้มธนากูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
650138
น.ส.วรินทร พลอยประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
650424
น.ส.อรัญญา พูลบุตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
650453
น.ส.ศุภาพิชญ์ ยั่งยืน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
650468
นายปกป้อง ประยูรสิทธิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
650473
น.ส.ณวรัศ ไชยสิทธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
650476
น.ส.ศศิพรรณ ประมวล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
650487
นายจิรภัทร วิบูลรังสรรค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
650499
น.ส.รุสลีนา ซาอิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
650531
นายเดชาธร กุลพัฒนภาคย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
650537
น.ส.เขมิกา เนตรแจ้ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
650673
นายพัทธรเทพทัต ดิษยสมบัติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
650686
น.ส.ณัฐพร พาลามัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
650688
น.ส.ภาวดี มีชัยผาสุข
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
650693
น.ส.ณภัทร แผนสมบูรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
650703
น.ส.ช่อผกา ภาสกานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
650704
น.ส.อุรณา เหิรเมฆ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
650705
น.ส.พีมนภัส คำมงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
650757
น.ส.สุณัฐธกรานต์ โพธิ์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
650832
น.ส.ธัญลักษณ์ พันธุ์จินดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
650833
น.ส.อรพรรณ หวังอนุตตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
650836
น.ส.เกวลี เรียบร้อย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
650838
น.ส.ปรวีร์ ขันสุวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
650856
น.ส.เนตรนภา พิพัฒน์วัฒนารมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
650857
น.ส.วริษฐา บุญชู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
650887
น.ส.ศิรภัสสร ยอดอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
650890
น.ส.ไซนับ โต๊ะเร็ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
650948
น.ส.มนัสมณฑ์ เหมือนอ่วม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
650949
น.ส.ชุติกาญจน์ ไหลวารินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
650953
นายเกรียงศักดิ์ พรสวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
651014
น.ส.รศนา กมลนาวิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
651018
น.ส.สุชานันท์ สิงใส
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
651023
นายธีปกรณ์ สระใคร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
651025
น.ส.หนึ่งฤทัย ภูมิสะอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
651066
น.ส.ชัชฉัตร สิริดิฐธร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
651089
น.ส.ศศินภา โพธิ์พงศา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
651212
น.ส.ธนภรณ์ ศรีสังวาลย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
651283
นายวุทธชาติ ประสาททอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
651287
น.ส.วรรณภา สังข์เงิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
651292
น.ส.ศุรัญฌา อาจศาสตร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
651293
น.ส.ภัทรวดี อิทธิรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
651308
นายปภังกร รุ่งพิทยานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
651311
น.ส.ณิชาพัชร์ พึ่งตน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
651314
นายธนภัทร ทองใบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
651394
น.ส.ธมลวรรณ นิภากรพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
651410
น.ส.ตรีรัตน์ ใจเที่ยง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
651434
น.ส.อารีณี มามะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
651456
นายอรรถชัย ละมูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
651479
น.ส.ภูรินดา แสงมงคลมิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
651531
น.ส.สุพิชชา นพเกตุ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
651537
น.ส.พิมญาดา แก่นโกมล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
651545
น.ส.ชมนาด กำลังงาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
651547
นายกมล สิทธิสร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
651571
น.ส.ตรีทิพย์ หล่อวัฒนศิริกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
651582
น.ส.กัญญาวัฒน์ จิตประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
651597
น.ส.กรกนก วรรณา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
651630
นายกมนทัต จินดากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
651667
น.ส.วรัญญา โพธิ์แก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
651673
น.ส.ธาราทิพย์ ธรรมชาติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
651686
น.ส.จารุวรรณ อาจกล้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
651687
นายธนัน หวังวณิชพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
651702
น.ส.วรวรรณ คำนนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด