เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640827
นายณัฐวุฒิ ของดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
650044
น.ส.กมลชนก วิถีวานิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
650443
นายวุฒิกร ชินสุวรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
650450
นายชานนท์ เลี่ยมงาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
650470
น.ส.ธนัชญา ยศมงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
650497
น.ส.ณัฐกาญจน์ ขุนชำนาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
650500
น.ส.สุภัสสร จันทร์โท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
650523
นายนภัทร ริวรรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
650632
น.ส.กฤติยาภรณ์ สว่างทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
650639
น.ส.ชนนิกาญต์ ชื่นใจเล็ก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
650652
น.ส.จิรลักษณ์ เมืองช่วย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
650906
น.ส.ชญุดา แคนหมั้น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
650909
น.ส.เพ็ญภาณี ชะระไสย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
650977
น.ส.พีรญา แซ่แต้
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
651013
น.ส.วลัยลักษณ์ บัวสนิท
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
651055
น.ส.นันทพร กองปราบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
651240
น.ส.อธิชา ฤทธิเสน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
651288
น.ส.ตวงเงิน ปู่จาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
651299
น.ส.ขนิษฐา สารภี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
651307
น.ส.วรรณนิสา แพทย์สิริมงคล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
651309
น.ส.นันท์นลิน สีหานาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
651310
น.ส.รมิตา เทศอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
651313
น.ส.ธัญชนก แสงชารี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
651326
น.ส.วรินทร แนบเชย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
651332
น.ส.พัทธมาศ ตั้งกิจมั่นคง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
651337
น.ส.ธนวัน ศิลาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
651341
น.ส.จิตราภรณ์ จังอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
651342
น.ส.เฟรยา สมุทร์เก่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
651353
น.ส.จันทรัตน์ วุฒิสกนธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
651354
นายสัณหวัช บัวเผื่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
651355
น.ส.ศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
651356
น.ส.กัณณ์ศิริภา ศักดิ์สุธี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
651363
น.ส.ศศิชา คงเจริญสุขสันติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
651372
น.ส.นาราภัทร ไพโรจน์ฤทธิ์กุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
651373
น.ส.กรกมล ลิ้มเกียรติไพรัตน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
651374
น.ส.ณิชาพัชร์ สิงห์หา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
651376
น.ส.พรรษพร กรงแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
651381
น.ส.นันทสรณ์ โตไพโรจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
651386
น.ส.ธิดารัตน์ เที่ยงธรรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
651396
น.ส.สายธารทิพย์ กลิ่นน้อย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
651402
นายกษิรา เตียวทองธนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
651420
นายฌาน สิงหละชาติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
651423
น.ส.ภาวิดา ปาละจาเร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
651436
นายณัฐภัทร เถาวัลย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
651439
นายปภินวิทย์ ศิริโชติภากรณ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
651446
นายจิยาวัฒน์ พลแพงขวา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
651457
น.ส.สุภิรยา ภูสิงห์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
651458
น.ส.ชนนิกานต์ สังกา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
651467
นายพีรณัฐ วิจิตรภัทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
651468
น.ส.วิชุดา เสือเอี่ยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
651469
น.ส.วรินธร ทองคำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
651493
น.ส.กนกวรรณ อุ่นกล่อม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
651504
น.ส.ธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
651506
นายสัณหพจน์ เดชะดนุวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
651507
น.ส.คณาพร มหาลาภพุทธรักษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
651514
น.ส.รัตติยา ใจเรือง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
651515
น.ส.กมลชนก สุจริตพงษ์พันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
651530
น.ส.กรกนก ทองมีเหลือ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
651541
น.ส.ศิรินญา หมัดรอด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
651565
น.ส.ญาณิศา ทิมกลับ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
651567
น.ส.อารตรี ปิ่นเกล้า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
651572
น.ส.ฤดีพิมล โสภานวกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
651575
นายณัฐวัฒน์ กนกรัตน์สุนทร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
651598
น.ส.ศรัณย์รัตน์ ทัดเที่ยง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
651599
นายณัฐพงษ์ ไชยปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด