เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640005
น.ส.นิจจารีย์ โลเกศกระวี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
640013
น.ส.ธัญดา เนื้อนิ่ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
640032
น.ส.ปพัสสรญ์ ธนันชัยวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
640040
น.ส.ศศิวิมล ไกรยวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
640060
น.ส.โชติกาญจ์ สมบูรณ์ผล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
640088
น.ส.นิสา เจียมกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
640151
น.ส.กุลศิริ์ ทัศมากร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
640190
น.ส.ไอริณ ธรณวิกรัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
640197
น.ส.พิชามญชุ์ พันธ์เครือบุตร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
640259
น.ส.อนิญชนา ศิริวิมลวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
640260
น.ส.ชนากานต์ คงเขียว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
640313
น.ส.จิรพัชร์ จีรฉวีวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
640413
น.ส.ชินนษา ว่องกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
640420
น.ส.ปุญชรัสมิ์ รัตนะสิทธิภาคย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
640462
นายกัณฑ์กริช นาคดี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
640732
น.ส.จัสมิล มงคลดี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
640807
น.ส.เเพรพลอย ตั้งชรากุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
640865
น.ส.ศรัณย์พร สมคุณากรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
640894
น.ส.ธนารีย์ สุปราณี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
641002
น.ส.ลัทธวรรณ มีทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
641056
น.ส.ณัฎฐิกา สิทธิเดชธนศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
641139
น.ส.วิไลวรรณ พิมพ์วงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
641300
นายนพดล มูลบรรจบ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
641350
น.ส.ภัทรลดา ร่มเย็น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
641353
น.ส.มินทร์ลดา อภิรัตน์วรโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
641508
น.ส.รัตนาวลี สีทา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
641528
น.ส.ญาดา วรรณา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
650094
นายธนบดี บัวริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
650482
น.ส.ปาริฉัตร อมรประภาศิริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน