เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650834
น.ส.ธนัชพร โภคาปราการ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
650837
น.ส.สิริรัตน์ แก้วจันทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
650854
น.ส.อังศุนิตย์ สักกะพลางกูร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
650855
น.ส.พินตะวัน บุบผามาตะนัง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
650859
น.ส.ญาณิศา เฉิน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
650872
น.ส.ญาณินี วงศ์จันทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
650879
นายณพวิทย์ บุญเฉลียว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
650883
น.ส.เสาวลักษณ์ ภู่เหมือน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
650892
น.ส.วรัญญา ยุระชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
650896
น.ส.โยษิตา สง่าพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
650911
น.ส.ณัชชา วรรณวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
650940
น.ส.ณัฐตยา สีมารักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
650995
น.ส.ไปรยา มูลสา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
651016
นายชนาธิป กิ่งภูเขา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
651029
นายคณิศ โหมดนอก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
651085
น.ส.จรรยาพร เกิดแสง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
651086
น.ส.สุธามาศ ธิต๊ะ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
651210
นายพิศุทธ์ วานิกานุกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
651213
น.ส.วานันตยา เมืองเงิน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
651217
น.ส.ศลิษา พรมกัน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
651261
น.ส.เกื้อกูล แซ่เฮ่ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
651281
น.ส.ณัฐติกาญจน์ ราชรองเมือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
651294
น.ส.พิชชารัชน์ ภูเดชาชูกิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
651306
นายธนัชพงศ์ ศิรเลิศเกียรติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
651312
น.ส.ภาวิดา ขาวอุบล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
651333
น.ส.ธัญทิพย์ ณรงค์อินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
651399
นายชุติพนธ์ นิตยะประภา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
651406
นายชานน เจริญลาภนพรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
651491
น.ส.นิรมล เกวิรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
651516
น.ส.วรรัตน์ มีพวกมาก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
651517
น.ส.วรรัตน์ ลือฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
651544
นายจักรภัทร สุขสงวนวศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
651578
น.ส.ปณัฏฐินี พึ่งใหญ่วัฒนะ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
651601
น.ส.กนกวรรณ ดวงรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
651652
น.ส.ศศิลดา ธีรภาพชัยศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
651654
น.ส.ธิติมา ศุกประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
651657
น.ส.พณิดา มัฏฐาพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
651730
น.ส.ณัฏฐณิชา พิพัฒน์เจริญวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
651772
น.ส.ปิยะวรรณ รัตนมาศกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
40  
651857
น.ส.วริยา วงศ์สันติเมธ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
41  
651949
น.ส.ชนัญธิดา กวินเมธาวี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
42  
651979
น.ส.ปาริชาติ รัตนะบัวงาม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน