เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640290
น.ส.วิตา ปรักมะโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
650060
น.ส.สุธิตา นาแสวง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
650070
นายรชานนท์ ศิลาวงศ์สวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
650082
น.ส.รัตนามณี คุ้มยะฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
650105
น.ส.ปิยาภัสร์ สุขวงษ์ศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
650131
น.ส.ภัทรดา ทาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
650132
น.ส.นราทิพย์ ควรชม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
650139
น.ส.ธันยพิตรา โภคสุทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
650146
น.ส.ภัทรวดี จงดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
650160
น.ส.เลิศรัตน์ ศีลพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
650172
น.ส.วนัสรินทร์ ปะสาวะภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
650217
น.ส.สุพิชฌาย์ เทือกกลาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
650241
น.ส.ธันยาภัทร์ อินทร์รัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
650253
น.ส.อรพิมพ์ ประทุมตรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
650420
น.ส.มาศิยา พินพมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
650426
น.ส.กชรัต สิทโคต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
650439
น.ส.ภัทราพร อิฐรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
650447
น.ส.ธิดา จันทร์ทัต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
650455
น.ส.รวีปริยา บางจั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
650460
น.ส.วันวิสา รุ่งเรืองกิจกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
650464
น.ส.ญาณิน นนท์วิจิตรกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
650467
นายภัควัฒน์ ทองไหล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
650477
น.ส.หทัยชนก ศรีบุรมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
650493
น.ส.ณัฐณิชา แก้วโกย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
650495
น.ส.สิราวรรณ ลำดวนหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
650498
นายธันยธร สีมาขจร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
650502
น.ส.สุทธิดา วิบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
650504
น.ส.เจนนี่ เหล็มม๊ะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
650505
นายวรเมธ ชะนอบรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
650510
น.ส.หฤทัยชนก พรงาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650513
น.ส.ศศิธร ปลื้มใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
650529
น.ส.สุวัชนา มังคะการ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650590
น.ส.เบญจวรรณ ปะตังเวสา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650592
น.ส.ศศิกานต์ กลับกลาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
650641
น.ส.ชนิศรา สมพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
650651
น.ส.ศศิวิมล อินตะนิล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
650657
น.ส.ณัฏฐณิชา ปั้นมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
651214
น.ส.กนกวรรณ ตังติวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
651269
นายปุญชรัสมิ์ นิยมศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
651343
น.ส.ปภาวรินท์ พงษ์ศรีทัศน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
651351
น.ส.ทิพย์สินี ปันแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
651390
น.ส.ณิชา ไชยรา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
651431
น.ส.ธิติสุดา จินาพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
651438
น.ส.พรธิดา วงศ์วรรณกร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
651441
น.ส.พรรษชล สังข์เพิก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
651451
น.ส.บุษบา เพชรแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
651477
นายคณิตนันท์ สวยรูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
651548
นายกษมา ทุยตระกูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
651606
น.ส.ธนภรณ์ สูงห้างหว้า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
651620
น.ส.พรนัชชา ขอกิตติไพบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
651625
น.ส.อัญญาดา ช่างวาดเขียน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
651660
น.ส.ณลินพรรณ รัตนเดชพงศ์สิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
651676
น.ส.วานิชญา แสนมิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
651685
น.ส.ณิชากานต์ โคกกระชาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์