เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 07
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610494
น.ส.วิสสุตา ถาวรสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
660142
นายณัฐกิจ วสุธวัช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
660207
น.ส.วิไลรัตน์ พุดจีบ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
660216
นายภาณุภาคย์ สนธิลาภ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
660349
นายทศรัสมิ์ จุนเจือวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
660788
นายเฉลิมชัย สุวรรคีรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
660888
น.ส.กาญจนา ห้วยกระเจา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
660914
นายศิวกร จุลอักษร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
660983
นายเกรียงศักดิ์ มีระหันนอก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
660990
น.ส.กัญญาณัฐ ศิริเกตุ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
661025
น.ส.พิชญ์สินี ฉัตรสกุลศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
661071
น.ส.กวิตา บุญจิตติภักดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
661095
น.ส.บุษรัตน์ รอดอินทร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
661100
น.ส.อริสรา สมธนพรรัชต์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
661101
น.ส.ปุณยนุช อภิชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
661103
น.ส.กนกนุช อัศวชัยสุวิกรม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
661181
นายวีรภัทร รสชื่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
661189
น.ส.สรรัตน์ งามยิ่งยวด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
661190
น.ส.เปรมบุญ เปรมศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
661196
น.ส.นภสร น้อยประเสริฐ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
661201
น.ส.จินดานุช สุวรรณจินดา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
661216
นายกฤษณ พราหมเกษม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
661218
น.ส.ภัณฑิลา อมรสมานกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
661226
น.ส.ธนวรรณ เอ่นนู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
661258
น.ส.นภิสา เฉลิมพิพัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
661261
น.ส.ศกุลรัตน์ กรุงรัมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
661303
น.ส.ชนกานต์ บัวแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
661338
น.ส.พัชรพร สุขรักษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด