เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 08
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650075
น.ส.ธัญญรัตน์ เบ็ญจสกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
650089
น.ส.นันทัชพร ขำอรุณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
650091
น.ส.ภาวินี พุ่มพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
650096
น.ส.ภัทรมน อนุสรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
650102
น.ส.สุตาภัทร อ้นเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
650104
น.ส.จันทนิภา คำภาเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
650111
น.ส.รักเดียว สุขนุ้ย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
650116
น.ส.นันท์นภัส ทองประสม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
650119
นายอรุช โอรานุวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
650134
นายสหพันธ์ สร้อยเสนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
650140
น.ส.อังศิมา หลักไชย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
650142
น.ส.พิชญ์นันท์ ธรรมพิริยนันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
650144
น.ส.จินตนา พิมพ์พัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
650145
น.ส.ชมพูนุช แสงทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
650152
น.ส.ปริฉัตร ศรีสะอาด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
650153
นายปกป้อง พวงดอกไม้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
650157
น.ส.อาภารัตน์ จวนเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
650162
น.ส.นันณภัทร สุขสมัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
650174
น.ส.ณัฏฐนิฌา ปล้องไหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
650178
น.ส.จิราพัชร ไชยธงรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
650184
น.ส.แพรนวล กันภัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
650188
น.ส.ณัชชา งามวชิราพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
650200
น.ส.อนัญพร อวนป้อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
650211
นายพัสกร วรรณี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
650226
น.ส.ปาลิตา มีพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
650227
นายนพนันท์ วิทยาลิขิต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
650235
นายธรรมนูญ ขันธิโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
650236
นายธรรมรัตน์ วรรณา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
650419
น.ส.ธัญวรัตน์ มีลุน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
650445
น.ส.สุรีวรรณ สุนทร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650449
นายธนธรณ์ อาชีวะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
650454
น.ส.อมรรัตน์ เขียวสม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650456
น.ส.ทัศสุวรรณ สุวรรณจิระ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650461
นายภัทรกร ธาราพรหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
650485
น.ส.ปทุมทิพย์ สมาฤกษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
650489
น.ส.อัจฉราพร ต้นโพธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
650494
น.ส.ณิชาพัชร แสงกลาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
650508
นายณสภัทร ไกรเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
650522
น.ส.ธนิษฐา ภูนาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
650525
นายธนวินท์ วาศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
650528
น.ส.พิมพ์ชนก เณรจาที
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
650535
น.ส.สุภาภรณ์ แก้วประดับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
650543
น.ส.ศิวากาณต์ อินต๊ะพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
650593
น.ส.อรญา มากทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
650608
นายดนุสรณ์ วงทองอนุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
650650
น.ส.นาฏศิลป์ กุลศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
651084
นายพสิณฐ์ ใจตรง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
651268
น.ส.นัจญวา รอมาลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
651331
น.ส.กัณฑิกา กุลนาฝาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
651365
นายนิธิภัทร เวชกามา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
651375
น.ส.เทพปรียา ควรผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
651379
น.ส.นภัสสร ใจรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
651387
น.ส.ศศิธร ทนทาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
651440
นายภคพล เสวกทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
651444
น.ส.สุจิรารัตน์ ไชยวิก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
651450
น.ส.ณัฐธยาน์ เพชรจิราวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
651476
น.ส.ลดาวัลย์ งามสมเศษ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์