เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 09
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
660315
น.ส.พิมพ์สุภา สวนดอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
660319
น.ส.ธัญวรรณ ภาษิต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
660327
น.ส.คนึงนิจ ฤทธิ์วิไล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
660332
น.ส.อภิญญา ด้วงชื่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
660342
น.ส.ณิชาภัทร ขันธปราชญ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
660352
น.ส.ภัสดา เจริญไชย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
660354
น.ส.วิจิตรา อินธิรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
660357
น.ส.ชลดา บุญมี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
660361
น.ส.ชญานิศ ศรศักดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
660365
น.ส.ศิริลักษ์ บุญชม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
660367
น.ส.กิติยา หอมวิเศษวงศา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
660371
น.ส.วรรณพร คำพรมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
660376
น.ส.รวิภา ภูมิครสาน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
660414
น.ส.จิณัฐตา คุ้มโภคา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
660428
น.ส.สุธิกาญจน์ เกิดขาว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
660430
น.ส.กัญญาวีร์ ขำสำอางค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
660431
น.ส.อมราวดี ทองแดง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
660436
น.ส.พรทิพย์ คำซอน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
660438
น.ส.บัณฑิตา มั่นเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
660453
น.ส.ณัฐธิดา อาจหาญยิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
660455
น.ส.ณภัทร คำใจดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
660456
น.ส.ช่อเอื้อง เหล่าภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
660459
น.ส.ปิยวรรณ ศรีบุญเรือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
660460
นายธนกฤต บุญเมฆ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
660461
น.ส.ชุติกาญจน์ กรุงทวี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
660462
น.ส.จิฬาภรณ์ ชิณศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
660463
น.ส.เบญจพร เส้งดำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
660464
น.ส.จีรนันท์ ณ ลำปาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
660465
น.ส.ณัชชา ทรัพย์สอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
660466
น.ส.สุภาพร ณีซัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
660467
น.ส.กนกอร เชื้อพนม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
660468
น.ส.ปิยะดา อิ่นคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
660469
น.ส.บุษกร ธนากรกิตติสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
660470
น.ส.ณัฐฐินันท์ พรมกามินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
660471
น.ส.ภทรพรรณ รุ่งเรืองศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
660472
น.ส.ทิพรัตณ์ วิภาวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
660473
น.ส.นลพรรณ คงราษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
660475
น.ส.นิภาวรรณ ปรือปรัก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
660476
น.ส.ปณิตา คำศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
660477
น.ส.ธนพร คงมิ่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
661038
นายฟิตรี การึ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์