เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG1001 กลุ่ม 09
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650025
น.ส.กัญญาพัชร ลาดกุดกอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
650032
น.ส.นันทิยาภรณ์ บุญตอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
650057
น.ส.กัลยาวรรณ์ จำปาพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
650066
น.ส.ปุณรดา กิตติกนกพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
650109
น.ส.พุทธิดา เผ่าผา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
650120
น.ส.ปวริศรา ศรีจันทร์รัศมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
650128
น.ส.นภัสรา พินิจจินดาพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
650148
น.ส.เบญญา ฉากทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
650151
น.ส.ธนพร ชินศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
650169
น.ส.วรัณญา พากูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
650192
น.ส.ภัคนันท์ สุดเสนาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
650195
น.ส.พิมพิศา กลิ่นหวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
650204
น.ส.อาริยา ซมมิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
650220
น.ส.ธันชนิกาญจน์ กระแสลาภ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
650228
น.ส.ภิญญาพัชร์ นุ่มเอี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
650229
น.ส.นลินรัตน์ แก้วประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
650233
น.ส.หนึ่งฤทัย ระยับศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
650234
น.ส.ลภัสลดา ทองดอนเอ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
650240
น.ส.จินดาพร ทุมมากุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
650242
น.ส.พิมพ์พลอย โพธิ์ย้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
650249
น.ส.วัชรีภรณ์ สิงห์ป้อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
650431
น.ส.สุนันทา มณฑก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
650444
น.ส.อภัสรา นาทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
650457
น.ส.ณัฐถาภรณ์ โมลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
650490
น.ส.ทักษณพัชร ศาสตร์ศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
650507
น.ส.จิตสุภา มณีรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
650511
น.ส.มานิดา รักษากลิ่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
650519
น.ส.ญารินดา นวลวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
650524
น.ส.นิรัชพร เอี่ยมมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
650532
น.ส.ศศิกานต์ คลังสมบูรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
650542
น.ส.ณัฐวดี กรไชยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
650607
น.ส.นันท์นภัส ระดาเขต
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
650609
น.ส.ณัฐณิชา โตดวง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
650613
น.ส.อภิสรา สุขคล้าย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
650633
น.ส.นงนิตย์ พามขุนทด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
650654
น.ส.สุชานุช อรรถประจง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
650656
นายอัครวัฒน์ ช่างนาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
651092
น.ส.ภัทรภร แหยมศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
651216
น.ส.พรธิดา ยางงาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
651233
น.ส.สโรชา ทองใบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
651234
น.ส.ปัณฑิตา พรพิฆเนส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
651236
นายอำนาจ หลำวรรณะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
651267
นายธนกฤต ศรีอุดกัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
651328
น.ส.ปาณิสรา หร่ายลอย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
651335
น.ส.นีรชา สุขวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
651371
น.ส.อทิตยา แดงสด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
651418
น.ส.ปราณศิริ คุ้มพะเนียด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
651442
นายศิวกร ศันสนะวาณี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
651443
น.ส.พร้อมภักตร์ ตาถนอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
651454
น.ส.บุญรัตน์ ชัยวงษ์วิบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
651461
น.ส.สิดาพร เดชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
651480
น.ส.ณัฐวดี จิตอารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
651482
น.ส.ณัฐริกา หันไชยศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
651512
น.ส.ณัชยานัญ จันทร์บำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
651513
น.ส.พรรณพัชร รัตนบุรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
651583
น.ส.จิรประภา ศรีมากเปี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
651596
น.ส.พัณณิตา ชาวห้วยหมาก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์