เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG2143 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601120
น.ส.ชลฐิตา เทพธรณินทรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
601168
น.ส.ลลิตา แซ่แต้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
601414
นายวรรษกร วงษ์สมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
601547
น.ส.ธัญลักษณ์ สว่างจิตต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
601747
น.ส.วีรญา ฉัตรรุ่งนพคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
601997
น.ส.กัญญาณัฐ แพใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ