เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG2243 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571304
น.ส.สาธิตา ยติวัฒน์วรเมธ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
572184
นายวงศกร แซ่ฉั่ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
583658
น.ส.อภิสรา เอชอี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
591583
นายวิชญ์พล วัชรวงษ์ไพบูลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
591939
นายณัฎฐกานต์ โบราณ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
600774
น.ส.หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
602173
น.ส.วาสิตา สิงวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
610614
น.ส.ธนัชพร มาลัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
610821
นายกันตพงศ์ หวังนิมิตดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
610854
น.ส.สุภาภรณ์ จินเจา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
610885
นายทวีทรัพย์ เตชเจริญมั่นคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
610996
นายยุคลธร แพทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
611016
นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
611043
น.ส.เขมณัฏฐ์ ธนเดชเลิศพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
611047
น.ส.ณิชารีย์ วิทุรานิช
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
611048
นายทัตพงศ์ จรัสวิชากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
611052
น.ส.วรรณรดา ทองปาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
611125
นายสุรดิษ ลออสิทธิภิรมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
611183
น.ส.ชริสรา สุวรรณศิลป์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
611231
น.ส.ณัฏฐ์นิชา เกษแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
611242
นายธนพัฒ สมศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
611246
น.ส.อัมพุกานต์ วัฒนขจรชัยกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
611260
น.ส.อิศริยา เชื้อสระพัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
611265
น.ส.มณีรัตน์ ตีระวัฒนานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
611271
นายเศรษฐวัฒน์ โพนเมืองหล้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
611275
นายอภิสิทธิ์ ด้วงจุมพล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
611277
นายขวัญดี สวนยุทธนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
611287
นายนพนันท์ กิจกวินโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
611323
นายวสุ กลั่นสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
611475
น.ส.รักษณาลี เอื้อโชคทวีวัฒน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
611546
นายชานนท์ ทองอารีย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
32  
611560
น.ส.ณัชชา โกศานต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
611949
นายปุณณพจน์ สิทธิวงศ์วรกูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์