เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG2822 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620017
น.ส.วรรคปรญา กิจทวีสิน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
620047
น.ส.ธันยพร บุตรศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
620097
น.ส.เปมิกา ลิ้มชัยพฤกษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
620148
น.ส.ศศิธร สมผล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
620254
น.ส.พิมพ์นิภา หล่อโลหชาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
620468
น.ส.ปานิสรา การุณรักษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
620625
นายศุภสิทธิ์ คล่องแคล่ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
620626
น.ส.กิตติภรณ์ ฟองบัว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
620652
น.ส.ลลิต วิจิตร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
620700
นายธนวัฒน์ แก้วก่า
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
620773
น.ส.ภัทรภร ดวงแจ่มกาญจน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
620858
น.ส.นันทนา ถุงน้ำอ่าง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
620955
น.ส.อัจฉรา ทนทาน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
621018
นายเอกอานนท์ ศุภตรัยวรพงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
621029
นายเอกวัฒน์ กลัดทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
621080
น.ส.สถิตคุณ ตฤณเกศโกศล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
621088
นายธนบดี พรมโพธิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
621093
น.ส.พรปวีณ์ ลิขิตเลิศวีรกุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
621143
นายธีรพงศ์ อินทรวงส์โชติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
621153
น.ส.อรินทร์ญา กตัญญู
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
621183
น.ส.ดวงกมล ขาวพลศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
621232
นายศุภโชค หงษ์เกิด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
621334
น.ส.จินต์ภาณี เพชรรุ่ง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
621390
น.ส.อมรรัตน์ สุขวงค์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด