เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา EG3133 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581647
น.ส.ศศิธร จงสถิตธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
590206
น.ส.อธิษฐาน เสริมจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
592047
น.ส.ณัฐนันท์ สิงหาราโท
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
600203
น.ส.ทักษพร เนยบาง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
600205
น.ส.โมลี ขานเพราะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
600227
น.ส.รสริน ลาดภูเขียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
600692
น.ส.ฉฎาชนม์ สุจริต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
8  
600736
น.ส.ภัสสร สิริธนาคม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
600782
นายภูรินทร์ ชินจิรัฐติกาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
600924
น.ส.พรไพริน จุง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11  
601032
นายคณาธิป สารวานิชพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
12  
601124
น.ส.เปรมสิริ วาณิชพัฒนสมบัติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
13  
601161
น.ส.วริศรา รุ่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
14  
601313
น.ส.ชลิดา เรืองเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
601396
นายพีรพัฒน์ แซ่ย้า
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
16  
601569
น.ส.อาภาพิมพ์ วีระเดชาพล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
601904
นายทวีโชติ จรเสนาะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
602135
น.ส.ปราวีณา อุตะมะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
610248
น.ส.มนัญชยา ภู่สัมภวดุลย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
20  
610264
น.ส.สมฤดี คำศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
21  
610385
นายภัควัฒน์ ธนัตถากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
22  
610561
นายอภินันท์ ทรัพย์อรัญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
23  
610644
นายธีรวัฒน์ ฉัตรวราภรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
24  
610675
น.ส.ประภัสสร จูหลาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
25  
610862
น.ส.พรทิพย์ คงทน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
26  
610866
น.ส.มาริสา บุญฤทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
27  
611006
น.ส.ปิยาภรณ์ จงวิไลเกษม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
28  
611027
น.ส.สรัลชนา บุญมั่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
29  
611046
น.ส.สุนิสา ถาวีวร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
30  
611318
น.ส.ลลดา ศรีทองสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
31  
611319
น.ส.อานันดา ถือความสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
32  
611449
น.ส.รินรดา มนัสสุรกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
33  
611509
น.ส.จิรพร ตาดต่าย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
34  
611559
น.ส.นภนันท จามรศรีอนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
35  
611573
นายภูมิรัชฏ์ ชมเชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
36  
611673
นายนริศ ปานเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
37  
611918
น.ส.ปุณณภา เวทย์ไพศาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน